Beschikbare milieuvriendelijke technieken

In dit hoofdstuk lichten we de verschillende maatregelen toe die bij bouw- en sloopactiviteiten geïmplementeerd kunnen worden om geluid en/of trillingshinder te voorkomen of te beperken. De milieuvriendelijke technieken zijn ingedeeld in drie delen:

Bij de bespreking van de hinderbeperkende technieken komen telkens volgende punten aan bod:

  • beschrijving van de techniek;
  • toepasbaarheid van de techniek;
  • milieuvoordeel van de techniek;
  • financiële aspecten van de techniek.

De informatie in dit hoofdstuk vormt de basis waarop de BBT-evaluatie zal gebeuren. Het is dus niet de bedoeling om reeds in dit hoofdstuk een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde technieken. Het feit dat een techniek in dit hoofdstuk besproken wordt, betekent m.a.w. niet per definitie dat deze techniek BBT is.

Bij toepassing van de maatregelen die hieronder worden besproken, is het aangewezen enkele algemeenheden in het achterhoofd te houden.

  1. Elke geluids- en trillingsbron kan in principe geluids- en trillingshinder veroorzaken, afhankelijk van enkele parameters zoals tijdsduur, omvang en locatie (zie paragraaf 'geluidsbronnen bij bouw- en sloopwerken'). Het doel van de maatregelen in dit hoofdstuk is om ze toe te passen in geval van effectieve of verwachte hinder. Het is dus niet de bedoeling de maatregelen per definitie toe te passen wanneer er geluid of trillingen vastgesteld of verwacht worden.
  1. Bij het toepassen van de maatregelen moet men ook rekening houden met het aantal potentieel gehinderden en dus de locatie, het tijdstip en de tijdsduur van bouw- en sloopactiviteiten. Wanneer werken worden uitgevoerd zonder nabijheid van mensen, bijvoorbeeld op afgelegen sites of in tunnels, zijn veel maatregelen minder relevant (behalve dan ten opzichte van het bouwpersoneel zelf).
  1. Voor veel maatregelen geldt dat ze op korte termijn bijkomende kosten met zich meebrengen, maar dat ze op langere termijn het bouw- of sloopbedrijf kosten kan besparen, aangezien er minder aandacht moet gaan naar klachtenmanagement, de werknemers ook zelf gezondheidsvoordeel halen uit geluids- en trillingsarmer werken en materieel langer meegaat wanneer het in het kader van geluidsbeperking goed wordt onderhouden. Verder kan men ook juridische kosten of gederfde ontvangsten door imagoschade vermijden.

De toepassing van bepaalde geluids- of trillingsarme technieken kan tot slot een concurrentievoordeel opleveren, wanneer er bijvoorbeeld in een gevoelige omgeving gewerkt moet worden en waar de opdrachtgever of overheid vereist dat er stil of trillingsarm gewerkt wordt. Enkel bouw- en sloopbedrijven die deze vereisten dan kunnen respecteren, komen in dat geval in aanmerking om de opdracht binnen te halen.

  1. De vermelde kost van de maatregelen wordt bepaald voor diegene die de maatregel neemt. In bepaalde gevallen kan de kostprijs doorgerekend worden, bijvoorbeeld aan de opdrachtgever.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Generieke maatregelen
Opleiding en bewustmaking personeel (professionelen)Ja
Opstellen geluidsbeheersplanJa
Werkuren beperkenvgtg 1
Beperken menselijke geluidsbronnenJa
Zo gunstig mogelijke indeling werfJa
Rijroutes vrachtverkeer aanpassen aan de omgevingvgtg 2
Transportcapaciteit optimaliserenJa
Motor voertuigen uitschakelenJa
Gebruik van een multi-frequentie achteruitrijalarmvgtg 3
Valhoogte materialen beperken en impactgeluid dempenJa
Geluids- en trillingsarm materieel gebruikenvgtg 4
Materieel voldoende onderhoudenJa
Geluids- en trillingsdempers plaatsen (materieel)vgtg 5
Geluidswerende schermenvgtg 6
Trillingsreducerende schermenNee
Gebruik van zelfverdichtend betonvgtg 7
Gebruik prefab-elementenvgtg 8
Voorzien van een werfaansluiting indien het volgens netbeheerder mogelijk isJa
CommunicatieJa
TegemoetkomingNee
Specifieke maatregelen voor funderingswerken
Voorboren, voorgraven of voorspuitenvgtg 9
Funderingspalen boren of schroevenvgtg 10
Hydraulisch funderingen heienvgtg 11
Fundering hydraulisch indrukkenvgtg 12
Fundering intrillenvgtg 13
Gebruik van een geluidsdempende balg of mantelvgtg 14
Gebruik van een geluidsdempende heimuts en adaptervgtg 15
Gebruik van een geïsoleerd heiblokNee
Specifieke maatregelen voor sloopwerken
Pyrotechnisch slopenvgtg 16
Hydraulische sloopschaarJa
Zagen en borenvgtg 17
Hydraulisch splijtenvgtg 18
Drum-cuttervgtg 19
Waterstralenvgtg 20
  • Legende

1 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.

2 Afhankelijk van de ligging en toegankelijkheid van werf en van het type vrachtverkeer

3 Bij bouw- en sloopactiviteiten zullen er ook leveranciers zijn die slechts eenmalig of op occasionele basis de werf aandoen. Hoewel deze maatregel ook voor hen relevant is, zal het niet altijd mogelijk zijn om er als uitbater van de werf voor te zorgen dat ook die voertuigen uitgerust worden met een multi-frequentie achteruitrijalarm. Afhankelijk van de specifieke hindersituatie (cf. voetnoot 14) dus enkel BBT voor voertuigen die aanwezig blijven op de werf.

4 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.

5 Niet alle machines laten toe om bijkomend (buiten productieproces) dempers te plaatsen

6 De maatregel BBT is afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.

7 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.

8 Afhankelijk van de benodigde bouwonderdelen. Haalbaarheid beperkt voor ‘klassieke’ bouwbedrijven

9 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.

10 Afhankelijk van bodemsamenstelling en te dragen structuur

11 Afhankelijk van bodemsamenstelling en te dragen structuur

12 Afhankelijk van bodemsamenstelling en te dragen structuur

13 Afhankelijk van bodemsamenstelling en te dragen structuur

14 Afhankelijk van doorsnede of lengte van de funderingspaal

15 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.

16 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.

17 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.

18 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.

19 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.

20 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.