Communicatie

Beschrijving

De mate van hinder wordt, zoals beschreven in hoofdstuk 'geluidshinder', mee bepaald door sociaal-psychologische factoren zoals de voorspelbaarheid en de beheersbaarheid van de hinder. Hier kan deels aan worden tegemoetgekomen door de mensen die mogelijk hinder zullen ondervinden, tijdig te informeren en hen geïnformeerd te houden. Zo’n informatiecampagne kan gaan over de verschillende bouwfases, de duurtijd van de werken en de verwachte geluidsniveaus. Daarnaast kan er ook gecommuniceerd worden over de manier waarop gehinderden meer informatie kunnen bekomen of waar men terecht kan met klachten.

De grootte van de groep waarmee gecommuniceerd wordt alsook hoe verregaand men wil communiceren, kan afgestemd worden op de mate van mogelijke hinder. Men kan, in geval van grote groepen, ook communiceren met organisaties die de potentieel gehinderden (omwonenden,…) vertegenwoordigen (https://www.infomil.nl/, 2019).

Mogelijke communicatiemiddelen zijn bijvoorbeeld (https://www.infomil.nl/, 2019):

 • Het informeren van de omwonenden over de werken, mondeling of per brief
 • Berichtgeving in huis-aan-huisbladen of krant en op een (gemeentelijke) website
 • Het houden van een voorlichtings- of een informatieavond in het plaatselijke buurthuis of -café
 • Het verspreiden van een "bouwkrant" huis aan huis met het laatste nieuws en de nieuwste planning
 • Het openstellen van een website met informatie over de bouwactiviteiten eventueel voorzien van (real time) meetresultaten van geluidsmetingen
 • Het organiseren van bezoekersdagen op de bouwplaats onder het motto: laat zien wat je doet
 • Het instellen van een klankbord groep (bouwer, bevoegd gezag, omwonenden) die regelmatig bijeenkomt (bij langdurende projecten)

In Nederland werd door de bouwsector (onder de naam Stichting Bewuste Bouwers) een vrijwillig en onafhankelijk instrument ontwikkeld om het mogelijk te maken de relaties tussen een bouwplaats en haar omgeving te verbeteren. In een gedragscode worden concrete handvaten aangereikt hoe het personeel actief op de bouwplaats met minder hinder kan werken. Daarnaast worden er door de stichting ook op het platform aangesloten bouwplaatsen getoetst door enerzijds mysteriebezoeken en audits, maar ook via de verbeterdebouw.nl-website waarop omwonenden of voorbijgangers verbeterpunten, vragen of ideeën kenbaar kunnen maken en zo in directe communicatie treden met de werf in hun buurt. Een verantwoordelijke van de bouwplaats (bv. communicatiemanager) behandelt vervolgens de meldingen en houdt de melder op de hoogte van het verdere vervolg. Op die manier wordt via het platform directe communicatie mogelijk gemaakt tussen de omgeving en de bouwplaats.

Toepasbaarheid

De mate van inzetbaarheid van communicatiemiddelen is maatwerk. Het is onder andere afhankelijk van (https://www.infomil.nl/, 2019):

 • De omvang en de duur van de sloop- en bouwactiviteiten
 • De omvang van de (eventueel verschillende) geluidsbelastende periodes
 • Het aantal potentieel gehinderden

De aannemer kan op eigen initiatief communiceren met de potentieel gehinderden. Al kan de aannemer hier ook toe aangezet worden door de regelgevende overheid of de opsteller van het lastenboek.

Milieuvoordeel

De hinderervaring in de omgeving van de bouw- en sloopactiviteiten wordt beperkt door informatie over deze activiteiten te verspreiden.

Financiële aspecten

De kost van deze maatregel is afhankelijk van het communicatiemiddel dat gebruikt wordt, de verspreiding (aantal omwonenden) en het aantal werkuren.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
CommunicatieJa
 • Legende