Opstellen geluidsbeheersplan

Beschrijving

In de ontwerp- of planningsfase van bouw- en sloopwerken kan een geluidsbeheersplan worden geïmplementeerd. De invulling en diepgang van dergelijk geluidsbeheersplan verschilt afhankelijk van de aard en omvang (duur, activiteiten, grootte werf,…) van werken en de potentiële hinder. Verschillende gradaties zijn dus mogelijk, waarbij de diepgang van het geluidsbeheersplan evenredig toeneemt met de omvang en potentiële hinder van de werken.

De meest eenvoudige versie van een geluidsbeheersplan is een beperkte basisevaluatie, waarbij de opdrachtgever of aannemer stilstaat bij de mogelijke geluidsbronnen en hoe de potentiële hinder ervan te beperken op een eenvoudige manier (bijvoorbeeld door bewust gebruik van materieel (zie techniek 'opleiding en bewustmaking personeel (professionelen)') of door het bepalen van werkuren (bv. werken niet aanvatten voor 7u ’s ochtends, zie techniek 'beperken menselijke geluidsbronnen')).

Voor omvangrijke bouw- en sloopactiviteiten kan men overgaan tot het opstellen van een uitgebreid geluidsbeheersplan, waarin de omgeving, geluidsbronnen, en mogelijke hinderbeperkende maatregelen onderzocht en geëvalueerd worden.

Voor inspiratie kan men terecht in het sectoraal referentiedocument van de Europese Commissie voor de bouwsector, waarin een geluidsbeheersplan geldt als best practice in het milieumanagement. Dergelijk beheersplan omvat bijvoorbeeld (EC, 2012):

  • Identificatie van gevoelige bestemmingen
  • Achtergrondgeluidsniveaus per geluidsontvanger
  • Voorspellende analyse van het verwachte bouwgeluid
  • Vergelijking van het verwachte bouwgeluid met de geluidsgrenswaarden
  • Evalueren en beslissen welke milderende maatregelen genomen zullen worden om de duurtijd en impact van het bouwgeluid te beperken om tot een aanvaardbaar hinderniveau te komen. Deze maatregelen opnemen in de contracten (zie techniek 'werkuren beperken')
  • Gebruik van prefab-materialen, die lawaaierige werken kunnen verminderen (zie techniek 'gebruik prefab-elementen')
  • Communicatieplan over geluidsmetingen en monitoring en strategie bepalen voor klachtenbehandeling (zie techniek 'communicatie')

Toepasbaarheid

Deze maatregel is, overwegende verschillende mogelijke gradaties, algemeen toepasbaar, en is vooral van belang bij werken waar significante geluidshinder verwacht wordt (bv. in woongebieden). Voor particulieren en kleinere bouw- of sloopwerken kan de basisevaluatie door de uitvoerders van de werken zelf gebeuren, daar waar het bij grotere bouw- of sloopactiviteiten met potentieel veel hinder aangeraden is beroep te doen op een gespecialiseerd studiebureau.

Voor werken die MER-plichtig zijn, kan men het geluidsbeheersplan opnemen in het MER dossier. Informatie over onder andere de potentiële geluidshinder die gepaard gaat met de werken en de eventuele alternatieve werkingsmethodes- en technieken, kan hierin opgenomen worden.

Meestal zal de opdrachtgever van de bouw- of sloopactiviteiten het geluidsbeheersplan opstellen, of de opmaak ervan in het lastenboek opnemen zodat de aannemer het plan opstelt. Ook de regelgevende overheid zou een geluidsbeheersplan kunnen vragen.

Milieuvoordeel

Het opstellen van een geluidsbeheersplan is een preventieve maatregel, waarvan de uitvoering zal leiden tot een algemeen lager geluidsniveau en minder hinder voor de omgeving van de werf (bijvoorbeeld wanneer werkuren beperkt worden).

Financiële aspecten

Het opstellen van een geluidsbeheersplan vergt geen investeringskost, enkel operationele kosten (werkuren). De uitvoering van de milderende maatregelen kan voor bijkomende kosten zorgen, die besproken worden onder de respectievelijke maatregelen in dit hoofdstuk. Kosten kunnen relatief hoog zijn voor kleine- of middelgrote bouwbedrijven.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Opstellen geluidsbeheersplanJa
  • Legende