Werkuren beperken

Beschrijving

Het beperken van de uren waarop er bouw- of sloopactiviteiten worden uitgevoerd (bv. door een regelgevende overheid), zal er voor zorgen dat de geluidsproductie per dag beperkt wordt in de tijd en dus ook de hinder die ermee gepaard gaat. Het doel van deze maatregel is om hinder te beperken op momenten wanneer de omgeving er het meest gevoelig voor is (bijvoorbeeld ’s nachts in woongebied). Door de werkuren te beperken kan echter wel de intensiteit van de werken en het daarmee samenhangend geluidsniveau toenemen en kan het zijn dat de werken globaal gezien langer duren.

Doorgaans vinden bouw- en sloopactiviteiten plaats in de klassieke werkuren tussen 7u en 19u, die in VLAREM II ook gelden als de beoordelingsperiode om geluidsmetingen uit te voeren overdag. Doorgaans wordt 22u als het begin van nacht gezien, en is het daarna verboden nachtrumoer te veroorzaken. In geval van werken tussen 7u en 19u spreken we niet van een beperking van de werkuren. Men kan in dat geval wel de dagen waarop gewerkt wordt beperken, bijvoorbeeld tot weekdagen of alle dagen behalve zondag en feestdagen.

Verder kunnen bepaalde zeer lawaaierige werken worden beperkt in de tijd, zoals bijvoorbeeld in het Brussels Gewest gebeurt door het verbod op het gebruik van pneumatische hamers en heiwerken voor 7u en na 16u. Ook kunnen er beperkingen gehanteerd worden voor het vrachtverkeer dat zich naar de werf begeeft.

Momenteel wordt vaak in gemeentelijke reglementen bepaald tussen welke uren bouw- en sloopactiviteiten als hinderlijk beschouwd kunnen worden of niet. Ook in het lastenboek kunnen uren worden opgenomen waarbinnen de werken worden uitgevoerd. In het Nederlandse Bouwbesluit 2012 wordt de gehanteerde dagwaarde bepaald op basis van het beoordelingsniveau voor geluid tussen 7u en 19u en dit op werkdagen en op zaterdag. Voor werken die buiten deze uren of op zondag plaatsvinden, dient er een gemotiveerde ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd.

Het kan ook aangewezen zijn de werkuren af te stemmen op eventuele gevoelige bestemmingen in de buurt. Wanneer er bijvoorbeeld gewerkt wordt naast een ziekenhuis is het belangrijk stille periodes in te lassen teneinde de nodige rust van de zorgbehoevenden te respecteren.

Toepasbaarheid

De toepasbaarheid van het beperken van de werkuren van bouw- en sloopactiviteiten is sterk afhankelijk van het type werken dat wordt uitgevoerd. Bij klassieke vastgoedprojecten is dit haalbaarder dan bij infrastructuurwerkzaamheden, waar men vaker rekening moet houden met de mobiliteitsimpact van de werken of vanuit de overheid opgelegde vereisten (bijvoorbeeld werken uitvoeren tijdens de schoolvakantie) of omwille van veiligheidsredenen (bijvoorbeeld dringende werken omwille van instortingsgevaar).

In de praktijk worden bouw- en sloopwerkzaamheden meestal overdag uitgevoerd en wordt er enkel onder uitzonderlijke omstandigheden ’s nachts of in het weekend gewerkt. Bij deze uitzonderingen is het extra belangrijk om alsnog de hinder maximaal te beperken door de beste beschikbare technieken toe te passen[1] (bijvoorbeeld door nog meer aandacht te hebben voor bewustmaking bij personeel of door het uitwerken van een gedetailleerd geluidsbeheersplan), of door lawaaierige activiteiten indien mogelijk uit te stellen tot de gebruikelijke werkuren.

Particulieren die zelf bouwwerken uitvoeren doen dit vaak juist wel ’s avonds of in het weekend. Ook hier is het van belang om de hinder voor de buren zo beperkt mogelijk te houden, bijvoorbeeld door afspraken te maken met de buren over het tijdstip waarop lawaaierige activiteiten zullen worden uitgevoerd (zie techniek 'communicatie'). Verder zijn er werkzaamheden die om technische redenen niet stilgelegd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld bronbemaling[2] of een stroomgroep.

Hoe meer hinder men verwacht, hoe verder men kan gaan met het beperken van de werkuren.

Milieuvoordeel

De geluidshinder in de buurt afkomstig van de werf wordt met deze maatregel beperkt in tijdsduur (uren per dag) en vermeden op hindergevoelige momenten (bijvoorbeeld ’s nachts). Er is echter een verhoging van het geluidsniveau mogelijk, doordat men meerdere werken tegelijkertijd zou uitvoeren en dus de intensiteit kan toenemen. Die intensiteitsverhoging vindt dan plaats op momenten dat het geluidsniveau als minder hinderlijk beschouwd wordt. Wanneer men door deze maatregel het bouwproces over meer dagen moet spreiden, zal er meer dagen hinder zijn maar zal de duurtijd per dag wel afnemen.

Financiële aspecten

Het beperken van werkuren is een maatregel die geen investeringskost vergt. Echter wanneer een bouwfirma minder uren bouw- en sloopactiviteiten mag uitvoeren dan een standaard werkdag van 8u, zal het totale bouwproces meer tijd in beslag nemen en dreigt hiermee ook de operationele kost voor de uitvoerder toe te nemen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men meer dagen materieel moet huren of personeel moet inzetten en de opleveringstermijn verlengd wordt.[1] Volgens de in 5.2 voorgestelde categorisering zal men in deze uitzonderlijke situaties bijkomende maatregelen in overweging moeten nemen, gezien de potentiële hinder groter is.

[2] Bij sondegestuurde bemaling slaat de bemaling af wanneer het waterniveau onder een bepaald, vooraf ingesteld, niveau zakt. Hierdoor zijn de bemalingspompen niet permanent in werking en wordt ook de eventuele hinder evan beperkt (naast het feit dat er geen onnodige hoeveelheden water worden opgepompt). Echter zijn er nog technische beperkingen (bv. niet alle pompen geschikt) waardoor dit type bemaling nog niet algemeen toepasbaar is.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Werkuren beperkenvgtg 1
  • Legende

1 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.