Voorboren, voorgraven of voorspuiten

Beschrijving

Alvorens de funderingspalen- of wanden de grond in te heien, drukken of trillen kan men gaan voorboren, voorgraven of voorspuiten zodat de fundering met minder bodemweerstand kan worden aangebracht. Hierdoor kan men sneller of met minder slagen (in geval van heien) de fundering in de grond krijgen. Dit is vooral interessant wanneer er harde bovenlagen aanwezig zijn, die moeilijk doordringbaar zijn met de eigenlijke funderingsinstallatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om harde bodemlagen of om bestaande funderingen van oudere bouwactiviteiten. Bij het voorboren of voorgraven kan men kleinere machines gebruiken dan de funderingsstelling, bijvoorbeeld graafmachines waarop een avegaar (grondboor) wordt geïnstalleerd. Deze gaat dan de grond loswoelen als de boor er andersom wordt uitgedraaid dan dat ze er wordt ingedraaid, of gaat grondverruimend werken bij een zelfde draairichting voor het uitdraaien als bij het indraaien.

Bij voorspuiten of fluïderen gaat men onder hoge druk water in de grond spuiten zodat de bodemweerstand vermindert. Dit gebeurt met een klein debiet waardoor er een tijdelijke wateroverspanning gecreëerd wordt en de damwand dus gemakkelijker kan worden aangebracht. Door het lage debiet herstelt de grondslag zich weer waardoor de eigenschappen van de grond bijna niet veranderen. Deze techniek kan ook tijdens de eigenlijke funderingswerken worden toegepast, bijvoorbeeld door op de boorkop het water toe te voegen.

Toepasbaarheid

Enkel toepasbaar bij diepe funderingen of paalfunderingen, die ingetrild, ingedrukt of ingeheid moeten worden.

Milieuvoordeel

Door deze technieken toe te passen ervaart men minder weerstand bij het aanbrengen van de fundering en wordt er dus minder geluid maar vooral minder trillingen veroorzaakt.

Financiële aspecten

Deze maatregel zorgt voor een bijkomende investerings- en/of operationele kost, gezien de investerings- of huurkosten van het benodigde materieel. Echter zorgt de maatregel er ook voor dat de aan te brengen fundering minder snel schade zal oplopen.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Voorboren, voorgraven of voorspuitenvgtg 1
  • Legende

1 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.