Opleiding personeel en exploitant

Beschrijving

Vanuit milieuoogpunt is het gewenst dat de personen die de machines bedienen of met oplosmiddelen of alvalstromen in contact komen hiervoor de nodige opleiding gehad hebben en krijgen. Dit zorgt voor een correct gebruik, een juiste controle, een goed onderhoud, een verantwoorde reactie in geval van gevaar en voor een optimaal energie- en grondstoffenverbruik. Al deze aspecten dragen op hun beurt bij tot het minimaliseren van de impact op het milieu. De nood aan een erkend opleidingsaanbod is bijgevolg van groot belang.

Training For Textile Care (TFTC), het opleidingscentrum van het Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging, organiseert, coördineert en financiert de opleidingsinspanningen voor arbeiders in de sector van de textielverzorging. Naast het organiseren van opleidingen is TFTC ook actief in het opvolgen van de aansluiting tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Daarnaast bieden ze op hun website (http://www.train4texcare.be/) instructiefilmpjes aan die de vaardigheden illustreren.

Werkgevers kunnen voor de opleiding van de arbeiders beroep doen op een opleidingsportefeuille, zowel voor interne opleiding (door eigen personeel) als voor externe opleiding. Werknemers op hun beurt kunnen beroep doen op een vormingsbudget om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit kan gaan van taalopleidingen tot technische opleidingen.

Toepasbaarheid

Opleiding personeel en exploitant is in alle droogkuisbedrijven toepasbaar.

Voor groepsopleidingen is echter vaak een minimum aantal deelnemers vereist. Het vinden van voldoende geïnteresseerden is niet zo evident, waardoor bepaalde opleidingen maar beperkt gegeven worden. (Bron: persoonlijke communicatie TFTC, 2018).

VLAREM II, artikel 5.41.2.4, §6. stelt: “Machines mogen enkel bediend worden door de exploitant of door de schriftelijk door hem aangestelde personen die de noodzakelijke opleiding gekregen hebben, en die ook alle instructies hebben gekregen met betrekking tot hun verplichtingen in verband met de controle van de machine en van de emissies in het milieu.”

Milieuaspecten

Correct gebruik, goede controle en onderhoud van de machines en een verantwoorde reactie in geval van gevaar, morsen en calamiteiten dragen op alle vlak bij tot het vermijden van emissies en verontreinigingen en zorgen eveneens voor een verlaagd solvent- en energieverbruik.

Financiële aspecten

Bij groepsopleidingen met 7 of meer deelnemers wordt de opleiding gratis aangeboden door TFTC. Bij minder deelnemers kan beroep gedaan worden op de opleidingsportefeuille waarbij tot maximaal 300 euro per arbeider per jaar kan opgevraagd worden. 300 euro komt overeen met 10 uur externe opleiding.

Het tegoed van het individueel vormingsbudget bedraagt maximaal 640 euro per jaar.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Opleiding personeel en exploitantJa
  • Legende