Ventilatie

Beschrijving

Bij het openen van de reinigingsmachine (in- en uitladen/onderhoud) en bij de opslag van solventhoudend materiaal, komt er oplosmiddel in de lucht van de werkruimte terecht. Deze emissies kunnen zich ook verspreiden naar aanpalende ruimtes of gebouwen. Een ventilatiesysteem zorgt voor de afvoer van deze verontreinigde lucht naar de omgeving met als resultaat een imissiereductie naar aanpalende ruimtes en een verminderde blootstelling van de werknemers aan de oplosmiddelen in de werkruimte. Hierbij moet er wel over gewaakt worden dat de uitlaat van het ventillatiesysteem oordeelkundig geplaatst wordt, om bv. te vermijden dat de afgevoerde verontreinigde lucht terecht komt op plaatsen in de omgeving waar mensen aanwezig zijn (bv. naburige gebouwen). Dit kan door gebruik van een voldoende hoge schouw.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen volgende soorten ventilatie:

  • Natuurlijke ventilatie;
  • Mechanische ventilatie;
  • Combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie.

De benodigde capaciteit voor ruimteventilatie is afhankelijk van meerdere factoren, o.a. de procesomstandigheden, de procesverontreiniging, aanwezigheid van personen,… Voor droogkuisbedrijven lijkt een minimale vervanging van de binnenlucht van 5 keer per uur aangewezen. (Bron: CINET, z.d.)
In plaats van een globale afzuiging, kan er ook geopteerd worden voor een puntafzuiging. Deze zal geplaatst moeten worden aan de laaddeur van de reinigingsmachine gezien hier de meeste vrijstelling van oplosmiddel wordt waargenomen. (Bron: NIOSH, 1997) Ook ter hoogte van de voor- of na-ontvlekking kan afzuiging voorzien worden (zie Lucht ter hoogte van voor- en na- ontvlekking afzuigen en zuiveren d.m.v. een actief koolfilter of een gelijkwaardige filter).

Merk op dat een ventilatiesysteem enkel zorgt voor de afvoer van verontreinigde lucht maar geen oplossing geeft voor de verontreiniging zelf. Het blijft belangrijk om in de eerste plaats in te zetten op de beperking van de verontreining van de lucht. Ventilatie is in de eerste plaats ter bescherming van de arbeidsveiligheid en de blootstelling van klanten aan het oplosmiddel bij het ophalen van het textiel.

De specificaties voor een schouw voor luchtemissies zijn opgenomen in VLAREM II bij evacuatie afvalgassen, zie artikel 4.4.2.2, §1.

Toepasbaarheid

Een ventilatiesysteem (natuurlijk of mechanisch) is overal toepasbaar. De plaatsing van een VLAREM conforme schouw kan in bepaalde situaties mogelijks niet haalbaar zijn in een bebouwde omgeving.

Milieuaspecten

Afzuiging van de lucht zorgt lokaal voor een betere omgevingslucht, de verontreiniging wordt echter enkel verplaatst en niet verwijderd. Mechanische ventilatie breng een bijkomend energieverbruik met zich mee.

Financiële aspecten

Een mechanisch ventilatiesysteem vergt een investering en zorgt voor een stijging van het energieverbruik. Daarnaast zijn er werkingskosten gekoppeld aan het energiegebruik.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Ventilatievgtg 2
  • Legende

1 Ventilatie heeft een gunstige invloed op de luchtkwaliteit binnen (blootstelling van werknemers en cliënteel) en op de verspreiding van emissies naar aanpalende locaties maar heeft geen invloed op de totale emissies naar de ruime omgeving.

2 BBT voor bestaande machines minder dan 15 jaar gelegen in een gebied met de bestemming “wonen in de ruime zin” die nog niet zijn uitgerust zijn met een droogsensor of PER-meting en waarvoor niet aangetoond is dat ze aan de grensvoorwaarden van nieuwe machines voldoen (PER machine: 2 g PER/m³; Machine met alternatieve oplosmiddelen: 5 g TOC/m³).