Perssappen en first flush van de kuilplaat opvangen en uitrijden op het land

beschrijving techniek

Perssappen zijn de sapverliezen die ontstaan bij het inkuilen (persen) van het kuilvoeder. De first flush is de eerste geconcentreerde fractie van de run-off (=afvloeiend water) van de kuilplaat. Beide stromen worden gekenmerkt door een grote organische vuilvracht (o.a. COD, BOD en zwevende stoffen).

Voor het apart opvangen van de perssappen en de first flush van de kuilplaat wordt in de praktijk gebruik gemaakt van een first flushsysteem.

Figuur: Schets van een first flushsysteem

Het systeem bestaat uit een gemetste put die in het midden voorzien is van een dunne scheidingswand. De perssappen en de run-off van de kuilplaat worden naar het systeem geleid via een inlaatsysteem met by-pass. De perssappen en de first flush worden opgevangen in een eerste compartiment, en van hieruit afgevoerd naar de mestkelder of een aparte opslagvoorziening. De overige run-off (minder bevuilde fractie) wordt via een tweede compartiment afgevoerd.

technische haalbaarheid

Het apart opvangen van de perssappen en de first flush is technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven die gebruik maken van kuilvoeder. Bij het uitrijden van de perssappen en de first flush op het land zijn de bepalingen van het mestdecreet en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.

milieu-impact

Bij het toepassen van deze maatregel wordt vermeden dat nutriënten in het milieu (bodem, grond- en/of oppervlaktewater) terechtkomen door uitloging ter hoogte van het bedrijfsterrein. De aanwezige nutriënten worden nuttig gebruikt.

economische haalbaarheid

De volgende kostprijzen (vervangingswaarde) zijn terug te vinden in KWIN-rapportage:

 • kuilplaat: 25-40 €/m²
 • sleufsilo: 90-135 € meerwaarde/m wand
 • perssapgoot: 9-14 €/m
 • perssapput (2 m³): 400 €

De kostprijs van een scheidingssysteem kan sterk variëren naargelang de uitvoeringsvorm, dimensionering, enz. Enkele voorbeelden:

 • investeringkost: (excl. BTW, opvangputten en plaatsing): 750 €;
 • investerings- en plaatsingskosten: 1 500-2 500 €.

Een first flushsysteem is volgens expertinschatting economisch haalbaar bij nieuwbouw kuilplaten. Bij bestaande kuilplaten is de economische haalbaarheid van een first flushsysteem van geval tot geval te evalueren.

Opmerking
Indien de perssappen en de first flush van de kuilplaat naar de mestkelder gaan, dient extra opslagcapaciteit voorzien te worden, hetgeen gepaard gaat met extra kosten. De hoeveelheid perssappen van de kuilplaat wordt geschat op 2-3 m³/jaar; kwantitatieve gegevens over de hoeveelheid first flush zijn voor zover bekend niet beschikbaar.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Perssappen en first flush van de kuilplaat opvangen en uitrijden op het landJa 2
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 Volgens expertinschatting economisch haalbaar bij nieuwbouw kuilplaten

Bij bestaande kuilplaten is de economische haalbaarheid van geval tot geval te evalueren

2 BBT bij nieuwbouw kuilplaten; BBT bij bestaande kuilplaten, tenzij kan worden aangetoond dat het scheidingssysteem in het concrete geval niet economisch haalbaar is