Afschermen van gevoelige installatieonderdelen

Beschrijving

Het afschermen van gevoelige installatieonderdelen heeft een bescherming tegen externe invloeden tot doel. Dit kunnen zowel onbevoegden zijn (vandalisme, oneigenlijk gebruik van bepaalde installatieonderdelen), als weersomstandigheden of aanrijdingen.

Er zijn verschillende verschijningsvormen van deze externe invloeden. Enkele mogelijkheden zijn hieronder beschreven, tezamen met mogelijke middelen om de bescherming in te vullen.

Een scheidingsconstructie (bv. metalen hekwerk) dient om onbevoegden de toegang tot bepaalde installatieonderdelen (zoals de opslagtank) te verhinderen met als achterliggend doel om misbruik, sabotage en foutieve handelingen door onbevoegden te voorkomen. Het is van belang om binnen de scheidingsconstructie rondom de H2-opslagtank(s) geen brandgevaarlijk materiaal of brandgevaarlijke begroeiing te laten groeien. De scheidingsconstructie kan geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd als een muur. Hierbij is het eveneens belangrijk om voor voldoende ventilatie te zorgen.

Omkasting of overkapping is voor kleinere installatieonderdelen zoals een tankzuil of een pomp op een leverende truck dan weer een geschikte vorm van afscherming tegen bepaalde weersinvloeden zoals hagel of bliksem, of tegen de mechanische impact van een voertuig (Figuur 45).

Figuur 45: Omkasting van de pomp en het leidingwerk bij een H2-leverende truck (Barilo, 2015)

Een aanrijdbeveiliging tegen mechanische impact wordt doorgaans aangebracht op gevoelige plaatsen binnen het waterstoftankstation, d.w.z. rond het apparatuur, de opslagtank, en de dispenser. De aanrijdbeveiliging van voertuigen wordt verwacht geschikt te zijn voor het verwachte type en de snelheid van voertuigen in de omgeving van de waterstofapparatuur.

De exploitant heeft de vrijheid om te kiezen in welke vorm hij deze aanrijdbeveiliging plaatst. Hieronder geven we enkele voorbeelden weer.

Figuur 46: Aanrijdbeveiliging voor een opslagtank met een betonnen wand (links, (Barilo, 2015)) en voor een verdeelzuil door een betonnen borduur (rechts, bron (Autotrader, n.d.))

 

Figuur 47: Aanrijdbeveiliging voor een verdeelzuil in de vorm van een metalen stootboog (links) of duidelijk zichtbare gele stootpalen (rechts) (Barilo, 2015)

 

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar voor elke uitvoeringstype, maar de technische uitvoering van deze maatregel kan verschillen naargelang de samenbouw. De afscherming wordt aangebracht rond alle bovengrondse installatieonderdelen.

Voordeel voor milieu/veiligheidsniveau

Deze maatregel is louter een veiligheidsmaatregel. Onbevoegden kunnen foutieve handelingen aan installaties uitvoeren met een kans op calamiteiten met grote gevolgen.

Financiële aspecten

De kostprijs van een afscherming is afhankelijk van de omvang van de installatie die afgeschermd moet worden en van de manier waarop de afscherming gerealiseerd wordt, maar weegt niet op tegen de bescherming dat het biedt.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischLuchtEnergie - rendementGeluid en trillingenOverigeGlobaal - milieuExterne veiligheidEconomisch
Afschermen van gevoelige installatieonderdelen Ja
  • Legende