Afvloeiing van mest en/of mestsappen voorkomen bij externe mestopslag-optimalisatie van de mestopslag

beschrijving techniek

Opslagplaatsen van vaste dierlijke mest buiten de stal moeten zo gebouwd worden dat er geen afvloeiing van mest en/of mestsappen kan optreden. Dit houdt in dat er een dergelijke opslag voorzien is van een mestdichte, verharde vloer en aan drie zijden omgeven is door mestdichte wanden. De vierde zijde moet zo zijn uitgevoerd dat afspoeling van drain- en regenwater niet mogelijk is. Het drain- en hemelwater moet opgevangen worden en verzameld in mestdichte gesloten opslagruimten (aalputten).

Opmerking
Tijdelijke opslag van mest op de akker is niet ingedeeld volgens de Vlarem-wetgeving en is met andere woorden toegelaten indien aan een aantal specifieke voorwaarden voldaan wordt.

Vlarem I, bijlage 1, rubriek 28.2: 'opslagplaats van dierlijke mest' vermeldt als uitzondering:

De opslag in agrarisch gebied van vaste dierlijke mest en/of van mengmest op de akker, bedoeld om te worden uitgespreid, is niet ingedeeld onder de voorwaarde dat deze opslag gedurende maximaal 3 maanden per jaar gebeurt en de volgende minimumafstanden worden gerespecteerd :

 • de afstand tot de perceelsgrens en oppervlaktewater bedraagt ten minste 10 meter;
 • de afstand tot woningen van derden bedraagt ten minste 100 meter.

technische haalbaarheid

Anno 2005 voeren Ecolas en Universiteit Gent in opdracht van Aminabel een onderzoek uit naar 'Externe mestopslag: inventarisatie van opslagsystemen en bepaling van ammoniak, lachgas- en methaanemissie uit deze systemen'. Voor een inschatting van het type van externe mestopslag (mestsilo's, foliebassins, mestzakken, mesthoop al dan niet afgedekt, enz.), de hoeveelheden extern opgeslagen mest en de duur van de opslag wordt naar hogervermelde studie verwezen.

Globaal genomen wordt gesteld dat afvloeiing van mest en/of mestsappen kan worden voorkomen bij externe mestopslag. Het soort systeem en de uitvoeringsvorm zijn echter afhankelijk van het soort mest en de bedrijfsspecifieke omstandigheden en worden best van geval tot geval bepaald. Globaal genomen kan gesteld worden dat hoe beter de mestopslagfaciliteiten afgedicht zijn, hoe kleiner de kans op luchtemissie en geurhinder. Bij gesloten constructies is ventilatie vereist om explosiegevaar te voorkomen.

milieu-impact

Door het contact tussen de mest en de omgeving te beperken, worden nutriëntemissie (lucht, bodem, grond- en/of oppervlaktewater) en geur (tot >90% reductie van de geurconcentratie) beperkt.

Opmerking
Deze maatregel heeft een bijkomend positief effect, met name het voorkomen/beperken van ongedierte.

economische haalbaarheid

De kostprijs van mestafdekkingen voor mestopslag varieert o.a. naargelang de uitvoeringsvorm en de afmetingen. Enkele voorbeelden van investeringskosten (vervangingswaarde) per meter doorsnede zijn:

 • spankap of spanfolie: 660-790 €/m doorsnede;
 • drijvende afdekking: 450-570 €/m doorsnede;
 • polyester afdekking: 815-1 045 €/m doorsnede;
 • beton, hout of golfplaten: 815-1 045 €/m doorsnede.

Deze kostprijzen zijn afkomstig van KWIN-Veehouderij 2004-2005.

Globaal genomen wordt gesteld maatregelen ter voorkoming van afvloeiing van mest en/of mestsappen bij externe mestopslag economisch haalbaar zijn voor alle veeteeltbedrijven.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Afvloeiing van mest en/of mestsappen voorkomen bij externe mestopslag optimalisatie van de mestopslagJa 2
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 soort en uitvoeringsvorm van externe mestopslag zijn afhankelijk van het soort mest en de bedrijfsspecifieke omstandigheden en worden best van geval tot geval bepaald

2 In nieuwe en bestaande installaties