Gebruik van biodegradeerbare detergenten met lage aquatische eco-toxiciteit

Beschrijving

Procesbeschrijving

Met biologisch afbreekbare detergenten wordt niet alleen bedoeld dat ze binnen de 28 dagen 90% van hun oppervlakte-actieve werking hebben verloren, zoals bepaald in de Europese regelgeving, maar ook dat de eigenlijke biologische afbraak van de detergentmoleculen snel verloopt, en dat ze een lage eco-toxiciteit vertonen.

Over het algemeen is het moeilijk om de eco-toxiciteit te beoordelen op basis van de eigenschappen van de individuele componenten. Zij treden immers in interactie met de andere componenten van het reinigingsmiddel. Daarom werd op niveau van de Europese Gemeenschap een reeks van testen uitgewerkt, waarin het globale reinigingsmiddel beoordeeld wordt op acute aquatische toxiciteit (OECD-201: effect op algen; OECD-202: effect op daphnia; OECD-203: effect op vissen) en op biologische afbreekbaarheid (OECD-301 A-F).

Varianten

Niet van toepassing

Stand van de techniek en referenties

In Nederland krijgen enkel die autoreinigingsmiddelen een certificaat van de Stichting Milieukeur, die (o.a.) voldoen in de hoger genoemde OECD-testen (Stichting Milieukeur, 2001). Ook de Joint Nordic Ecolabelling (een samenwerkingsverband tussen de Scandinavische landen Denemarken, IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland) verwijst in zijn certificatieprocedure naar deze OECD-testen (Nordic Ecolabelling, 2000).

Als grenswaarde voor aquatische toxiciteit, wordt door de Stichting Milieukeur gesteld dat, ingrediënten die (o.a.) een acute aquatische toxiciteit hebben van minder dan 1mg/l én die niet voldoen aan de biodegradeerbaarheidseisen volgens OECD-301 A-F, elk afzonderlijk, maximaal in een percentage van 0,1 gewichts-% in het product aanwezig mogen zijn.

Voor- en nadelen

Voordelen

Biologisch afbreekbare detergenten hebben, in vergelijking met klassieke detergenten, een minder ongunstig effect op de werking van de RWZI (in geval van lozing in de riool) of op het aquatisch milieu (in geval van lozing in oppervlaktewater).

Nadelen

Goed biologisch afbreekbare detergenten, kunnen minder goed gerecupereerd worden via het recyclingwater (bij regeneratie op basis van biologische zuivering).

Werkingsgraad

Goed gekozen biologisch afbreekbare detergenten werken even goed als klassieke. Zij kunnen wel minder goed gerecupereerd worden via het recyclingwater (bij regeneratie op basis van biologische zuivering).

Hulpstoffen

Geen

Automatiseringsgraad

Niet van toepassing

Leveranciers

Leveranciers van biologisch afbreekbare reinigingsproducten zijn talrijk.

Toepasbaarheid

/

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

Zie bij “Voordelen

Energieverbruik

Niet van toepassing

Veiligheidsaspecten

Naast eisen van biologische afbreekbaarheid en minimale aqua-toxiciteit worden aan autoreinigingsmiddelen ook eisen gesteld ivm veiligheidsaspecten. Van dergelijke producten zijn dan ook geen negatieve effecten op dat vlak te verwachten.

Financiële aspecten

Hiervoor wordt verwezen naar de diverse leveranciers.

Over het algemeen kan gesteld worden dat goed biologisch afbreekbare producten met eenzelfde effectiviteit (iets) duurder zijn dan de klassieke varianten (Van Oosterwijck, 2002).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van biodegradeerbare detergenten met lage aquatische eco-toxiciteitJa
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect