Goed gebruik van de drinkwatervoorziening

beschrijving techniek

Mors- en lekverliezen ter hoogte van de drinkwatervoorziening kunnen voorkomen worden door de drinkwatervoorziening te optimaliseren o.a. qua uitvoering, locatie en positie (aangepaste hoogte in functie van het gewicht van het dier en aangepast debiet). Door lekken onmiddellijk te repareren en de drinkwatervoorziening regelmatig te ijken kan waterverspilling worden vermeden.

technische haalbaarheid

Goed gebruik van de drinkwatervoorziening wordt algemeen toegepast en is technisch haalbaar voor alle bedrijven in de veeteeltsector.

Enkele voorbeelden van goed gebruik van de drinkwatervoorziening in de varkenshouderij zijn:

 • diepe drinkschalen (waterverbruik: 5,2-5,5 liter/dag);
 • juiste afstelling van de drinkbakjes, b.v. hoogte en debiet;

opmerking
Het reduceren van de toegediende hoeveelheid water voor het drenken van de dieren wordt niet realistisch geacht. Verder kan gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen indien dit voldoet aan de kwaliteitseisen (zie kwaliteit van het gebruikte water in relatie tot de vereiste kwaliteit).

milieu-impact

Een goed gebruik van de drinkwatervoorziening brengt een beperking van het watergebruik met zich mee. Zowat op alle veeteeltbedrijven in Vlaanderen wordt de hoeveelheid vermorst water zoveel als mogelijk beperkt, met o.a. als doel om het mestvolume te beperken.

Ter informatie zijnenkele concrete praktijkvoorbeelden van waterbesparingshoeveelheden (wateraudits) vermeld:

 • door het vervangen van lekkende drinknippels in een varkensbedrijf (165 zeugen) kon in 1 bedrijf het watergebruik met 375 m³/jaar worden beperkt;
 • door het plaatsen van andere types van drinkbakken kon 80 m³/jaar water bespaard worden in 1 varkensbedrijf (50 zeugen);
 • door het plaatsen van een bak onder de drinknippels kon het watergebruik met 30 m³/jaar beperkt worden in 1 varkensbedrijf (groepshuisvesting voor 50 zeugen);
 • door gebruik te maken van waterbesparende drinkbakjes kon het waterverbruik (als gevolg van morsen, spelen) met de helft verminderd worden in 1 bedrijf;

economische haalbaarheid

Goed gebruik van de drinkwatervoorziening is economisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven.

referentie in BREF

Zie BREF intensieve veeteelt (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003) paragrafen 4.3, 5.2.3 en 5.3.3

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Goed gebruik van de drinkwatervoorzieningJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties