Opstellen van een waterbalansschema

beschrijving techniek

Een handig hulpmiddel bij het inschatten van het watergebruik op bedrijfsniveau is het opstellen van een heldere waterbalans, zowel kwantitatief als kwalitatief.

In de veeteeltsector kunnen de volgende waterstromen onderscheiden worden:

 • inkomende waterstromen;
 • uitgaande waterstromen (afvalwater);
 • achterblijvend water
  • in het dier
  • in de mest

Daarnaast is het van belang een goed zicht te hebben op de beschikbare waterbronnen (leiding-, captatie-, grond-, hemel- en / of recuperatiewater), de vereiste kwaliteit van water per processtap, de kwaliteit van de uitgaande waterstromen.

technische haalbaarheid

In het kader van de wateraudits voor veeteeltbedrijven werden waterbalansen opgesteld in 5 veeteeltbedrijven, zijnde 2 melkveebedrijven, 3 gesloten varkensbedrijven, waarvan 1 met brijvoeder. Hieruit blijkt dat door een goed zicht te hebben op de ingaande en uitgaande waterstromen (via metingen, berekeningen en eventueel schattingen) het watergebruik geoptimaliseerd kan worden. Het opstellen van een waterbalans is technisch haalbaar voor alle bedrijven in de veeteeltsector.

milieu-impact

Door een goed zicht te hebben op de benodigde hoeveelheid en de vereiste kwaliteit van het water, kan, door het effectief inzetten van waterbeperkende maatregelen, bespaard worden op de benodigde hoeveelheid vers water. Concrete voorbeelden van hoeveelheden water die bespaard kunnen worden in het kader van wateraudits uitgevoerd bij Vlaamse bedrijven zijn terug te vinden bij de verschillende concrete waterbesparende milieumaatregelen (b.v. goed gebruik van de drinkwatervoorziening, kwaliteit van het gebruikte water in relatie tot de vereiste kwaliteit).

economische haalbaarheid

Het opstellen van een waterbalans vergt voornamelijk arbeid en tijd, maar gaat niet direct gepaard met investeringskosten. Deze maatregel is economisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven.

referentie in BREF

Zie BREF intensieve veeteelt (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003) paragrafen 4.1.4, 5.2.3 en 5.3.3.

Deze techniek maakt in de BREF onderdeel uit van de techniek “Regelmatige controle van het watergebruik, het energieverbruik, de hoeveelheden veevoer, het geproduceerde afval en de op het land gebrachte kunstmest en dierlijke mest voorzien”.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Opstellen van een waterbalansschemaJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties