Goed gebruik van de drinkwatervoorziening

beschrijving techniek

Mors- en lekverliezen ter hoogte van de drinkwatervoorziening kunnen voorkomen worden door de drinkwatervoorziening te optimaliseren o.a. qua uitvoering, locatie en positie (aangepaste hoogte in functie van het gewicht van het dier en aangepast debiet). Door lekken onmiddellijk te repareren en de drinkwatervoorziening regelmatig te ijken kan waterverspilling worden vermeden.

technische haalbaarheid

Goed gebruik van de drinkwatervoorziening wordt algemeen toegepast en is technisch haalbaar voor alle bedrijven in de veeteeltsector.

Enkele voorbeelden van goed gebruik van de drinkwatervoorziening in de pluimveehouderij zijn:

 • juiste druk op het drinkwatersysteem instellen;
 • nippels horizontaal opstellen.

De vermorsing in de pluimveehouderij is eerder beperkt door het gebruik van een gesloten drinksystemen, hetgeen voornamelijk is ingegeven omwille van hygiënische redenen. Het drinkwatersysteem is voorzien van nippels, waaraan de dieren moeten pikken om te kunnen drinken. Door de druk van het water optimaal in te stellen wordt de juiste waterafgiftesnelheid van de nippels geregeld. Vermorsing kan beperkt/voorkomen worden door de nippels horizontaal op te stellen en/of gebruik te maken van wateropvangreservoirs onder de nippel (cups). Laatst vernoemde maatregel heeft echter nadelen qua hygiëne.

opmerking
Het reduceren van de toegediende hoeveelheid water voor het drenken van de dieren wordt niet realistisch geacht. Verder kan gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen indien dit voldoet aan de kwaliteitseisen (zie kwaliteit van het gebruikte water in relatie tot de vereiste kwaliteit).

milieu-impact

Een goed gebruik van de drinkwatervoorziening brengt een beperking van het watergebruik met zich mee. Zowat op alle veeteeltbedrijven in Vlaanderen wordt de hoeveelheid vermorst water zoveel als mogelijk beperkt, met o.a. als doel om het mestvolume te beperken.

In de pluimveehouderij wordt gestreefd naar een continue optimalisatie van de drinkwatervoorziening; aandachtspunten hierbij zijn:

 • verzekeren van een voldoende wateraanvoer; dieren moeten kunnen beschikken over de benodigde hoeveelheid water;
 • voorkomen van lekken om problemen als gevolg van nat stro of een natte mestband te voorkomen.

economische haalbaarheid

Goed gebruik van de drinkwatervoorziening is economisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven.

referentie in BREF

Zie BREF intensieve veeteelt (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003)  paragrafen 4.3, 5.2.3 en 5.3.3

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Goed gebruik van de drinkwatervoorzieningJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties