Materiaal- en energiestromen in de keten

De sector voor het inwendig reinigen van recipiënten is onlosmakelijk verbonden met een aantal andere sectoren in de productketen. Binnen deze keten worden energie- en materiaalstromen uitgewisseld. De output van de ene sector vormt hierbij de input voor een andere. Milieuproblemen die zich in de ene sector voordoen, kunnen hun oorsprong (en dus ook hun oplossing) vinden in een andere sector. Met het oog op een  vergroening van de economie, is het van groot belang om niet alleen aandacht te hebben voor de rechtstreekse milieu-impact van de sector, maar om ook rekening te houden met de interacties in de keten.  

Door het in kaart brengen van deze energie-, water- en materiaalstromen, wordt inzicht verkregen in hoe de sector verbonden is met andere sectoren, waar kringlopen kunnen gesloten worden, en hoe bepaalde milieuproblematieken een oplossing kunnen vinden in de interactie tussen sectoren.

De inwendige reiniging van recipiënten is een essentieel onderdeel van de toeleveringsketen van chemicaliën, voedingsmiddelen en andere producten, en daarmee nauw verbonden met de industrie (o.a. vervaardiging van chemische producten, vervaardiging van voedingsmiddelen, …) en de opslag en het vervoer (transport) van goederen (Figuur 16).

Figuur 16: Tankreiniging als essentieel onderdeel van de waardeketen

Bron: EFTCO

De tanks werden gebruikt voor het opslaan en transporteren van producten en moeten na het lossen van de lading, gereinigd worden. Afhankelijk van de eisen van de volgende laadplaats, kiest het transportbedrijf een geschikte tank uit. Soms moeten aanvullende diensten bij het reinigingsbedrijf worden besteld om de tank geschikt te maken voor de volgende lading. In het geval van voedingsmiddelen moeten de tanks vaker worden gereinigd, zelfs als ze voor hetzelfde product worden gebruikt, dit om biologische degradatie van het voedingsmiddel dat in de tank achterblijft na het lossen van de lading te vermijden.

Ook bij vaten wordt de reiniging afgestemd op het te transporteren product, maar zal de keuze voor een geschikt vat niet worden ingegeven door het transportbedrijf, maar door de lader/losser.

Een overzicht van de energie-, water- en materiaalstromen waarbinnen het inwendig reinigen van recipiënten een plaats heeft, is weergegeven in Figuur 17. Dit overzicht kan beschouwd worden als een algemene voorstelling. Er kunnen steeds bijkomende specifieke stromen optreden die hierin niet zijn opgenomen.

Figuur 17: Energie- en materiaalstromen in de productketen

Bron: EFTCO

Met het oog op efficiënt materiaalgebruik, is het van belang dat producten zo veel mogelijk bij de gebruiker blijven, en dat recipiënten zo volledig mogelijk geledigd worden. Elke restlading die aangeboden wordt bij een reiniger, betekent immers een verlies in de materiaalketen. Daarom is het van belang om restlading sterk te ontmoedigen of om de verwijderde restlading waar mogelijk nuttig in te zetten.