Beschikbare milieuvriendelijke technieken

In dit hoofdstuk lichten we de verschillende maatregelen toe die in de sector voor het inwendig reinigen van recipiënten geïmplementeerd kunnen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken. De milieuvriendelijke technieken worden besproken per milieudiscipline:

Bij de bespreking van de milieuvriendelijke technieken komen telkens volgende punten aan bod:

  • beschrijving van de techniek;
  • toepasbaarheid van de techniek;
  • milieuvoordeel van de techniek;
  • financiële aspecten van de techniek.

De informatie in dit hoofdstuk vormt de basis waarop in hoofdstuk 5 de BBT-evaluatie zal gebeuren. Het is dus niet de bedoeling om reeds in dit hoofdstuk een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde technieken. Het feit dat een techniek in dit hoofdstuk besproken wordt, betekent m.a.w. niet per definitie dat deze techniek BBT is.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemGeurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Algehele milieuprestaties
Voeren van een preventief milieubeheerJa
Opstellen en invoeren van procedures voor de (pre)acceptatie van recipiënten 1Ja
Opstellen en invoeren van een registratiesysteem voor aangeboden en gereinigde recipiëntenJa
Gebruik van een productdatabank met passende beoordelingJa
Ontmoedigen van aanbod van restladingenJa
Ontmoedigen van aanbod van defecte of niet-gesloten vatenJa
Gesloten houden van niet-gereinigde vaten gedurende opslag / Gesloten houden van mangaten in afwachting van reinigingJa
Good housekeeping ter voorkoming en beperking van ongecontroleerde emissiesJa
'Dedicated' gebruik van reinigingsbanen / spoellijnen waarop gelijksoortige productcategorieën worden gereinigdvgtg 2
Waterverbruik en afvalwater
Rationeel waterverbruikJa
Overdekte opslag van niet-gereinigde vatenvgtg 3
Maximaal verwijderen van restladingen en bijhouden van een reststoffenregister 4Ja
Voorspoeling van recipiënten van kritische ladingen 5Ja
Gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en hulpstoffenJa 6
Oordeelkundige dosering van reinigingsmiddelen en hulpstoffenJa
Scheiding van (niet-verontreinigd) hemelwater en bedrijfsafvalwatervgtg 7
Opvang en hergebruik, infiltratie, buffering of lozing van hemelwaterJa 8
Hergebruik van afvalwater (effluent)vgtg 9
Vermijden van overlopen en lekken van baden bij reiniging van vatenJa
Gestructureerde en deskundige opvolging en bijsturing van de afvalwaterzuiverings processenJa
Monitoring van de efficiëntie van de verschillende deelstappen van de afvalwaterzuivering a.d.h.v. procesindicatorenJa
Gebruik van ecotoxiciteitstesten voor de beoordeling van de afvalwaterlozingJa
Afzonderlijke behandeling van specifieke deelstromenJa
Voorzien van voldoende buffercapaciteit voor de te zuiveren afvalwatersJa
Optimalisatie van de voorbehandeling van afvalwaterJa
Optimalisatie en opvolging van de fysicochemische voorzuivering van afvalwaterJa
Optimalisatie en opvolging van de biologische hoofdzuivering van afvalwaterJa
Oordeelkundige dosering van actief kool in geval van storingen of vermoeden van toxiciteitJa
Optimalisatie en opvolging van de nazuivering van afvalwaterJa
Verdergaande zuivering van afvalwatervgtg 11
Voorzien van een calamiteitenbufferJa
Lucht
Good housekeeping ter voorkoming en beperking van emissies van VOS en geurJa
Maximaal verwijderen van restladingen uit recipiënten die vluchtige stoffen hebben bevat 12Ja
Maximaal koud voorspoelen van tanks die nog restanten vluchtige stoffen bevattenNee 13
Gesloten afvoer van (voor)spoelwater dat vluchtige stoffen bevatJa
Dampen afkomstig van de hoofdactiviteit (de reinigingsplaats) afzuigen en naar een luchtbehandelingsinstallatie leidenJa
Dampen afkomstig van de aan de hoofdactiviteit direct gelinkte nevenprocessen afzuigen en naar een nabehandelingsinstallatie leidenvgtg 14
Adequate nabehandeling van de afgezogen dampenJa
Afgedekte opslag en regelmatige afvoer van zuiveringsslibJa
Optimale lokalisatie / herlokalisatie van geurhinderlijke procesonderdelenvgtg 15
Beperking van geurimmissie door verhoging van schoorsteen (emissiepunt), vergroting van uittreesnelheid en/of vergroting van warmte-inhoudvgtg 16
Gebruik van geurneutraliserende middelenvgtg 17
Uitvoeren van een geuraudit of opstellen van een geurbeheersplan bij aanhoudende geurklachten en/of herhaalde geurwaarnemingen door een toezichthouderJa
Bodem
Aanleggen van een vloeistofdichte / ondoordringbare vloer op die plaatsen waar voor het milieu schadelijke stoffen kunnen lekken of uitlogenJa
Afval
Hanteren van duidelijke afvalscheidings- en mengregels, waarbij een doelmatige behandeling met een zo gering mogelijke belasting voor het milieu voorop staatJa
Vooraf reinigen van vaten die voor recyclage worden afgevoerdJa
Energie
Rationeel energiegebruikJa
Gebruiken van een blower i.p.v. droogsysteem o.b.v. persluchtJa
Geluid en trillingen
Voorkomen en beperken van geluids- en trillingsemissiesJa
  • Legende

1 Kritische ladingen zijn ladingen die, rekening houdend met de in het bedrijf aanwezige voorzieningen en voor zover geweten (het identificeren van kritische ladingen is complex), de werking van de waterzuiveringsinstallatie op gebied van procesveiligheid of het behalen van de lozingsnormen in het gedrang kunnen brengen, of geurhinder of emissies naar de lucht kunnen veroorzaken in afwezigheid van een adequaat luchtafzuig- en behandelingsapparatuur.

2 BBT indien het aanbod aan te reinigen recipiënten in elk van de productcategorieën voldoende groot is.

3 Overdekte opslag is vooral zinvol voor vaten die een groot risico op verontreiniging van hemelwater met zich mee brengen, bv. omdat zij zeer schadelijke ladingsrestanten bevatten of defect/in slechte staat zijn. De opslag van dergelijke vaten moet echter maximaal vermeden worden door een voldoende streng acceptatiebeleid (§ 4.1.6). Bij de opslag van vaten die geen of minder schadelijke ladingsrestanten bevatten stelt de noodzaak tot overdekte opslag zich minder, en moet de kostprijs van overdekte opslag afgewogen worden t.o.v. bijkomende kosten voor waterzuivering bij niet-overdekte opslag.

4 Of een restlading al dan niet ‘overmatig groot’ is, dient geval per geval beroordeeld te worden, rekening houdend met o.a. het technisch haalbare verwijderingsrendement, de tijd die nodig is voor het verwijderen van de restlading, de behandelbaarheid van het product in de waterzuivering.

5 Kritische ladingen zijn ladingen die, rekening houdend met de in het bedrijf aanwezige voorzieningen en voor zover geweten (het identificeren van kritische ladingen is complex), kritisch kunnen zijn voor de reiniging zelf (bv. op gebied van procesveiligheid), voor de werking van de waterzuiveringsinstallatie en het behalen van de lozingsnormen of voor het optreden van geurhinder.

6 Voor zover de kwaliteit van de reiniging gegarandeerd blijft bij een gelijkaardig water-, energie-, en productverbruikk.

7 BBT bij de aanleg (nieuw) en de heraanleg (bestaand) van de bedrijfsriolering. Bij bestaande, gesloten bebouwingen, is de scheiding van hemelwater en bedrijfsafvalwater BBT als er geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

8 De mogelijkheid tot hergebruik van hemelwater wordt bepaald door tal van factoren; o.a. de gescheiden opvang van (niet-verontreinigd) hemelwater en bedrijfsafvalwater, de beschikbare (dak)oppervlakte, en dus de beschikbare hoeveelheid hemelwater, de benodigde hoeveelheid water (i.f.v. het proces waarbij men hemelwater wil hergebruiken), en de hieraan getelde kwaliteitseisen. De uitwendige reiniging van (tank)wagens, de inwendige reiniging van tanks voor niet-voedings producten (en met name de eerste spoelingen), de aanmaak van spui (logen) en de eerste (na)spoelingen bij de reiniging van vaten zijn processtappen die die zich kunnen lenen tot hergebruik van hemelwater.

9 De haalbaarheid van hergebruik van afvalwater, effluent, wordt bepaald door tal van factoren; o.a. de kwaliteit van het geloosde effluent en dus de reeds aanwezige afvalwaterzuiveringstechnieken, de gestelde kwaliteitseisen (i.f.v. het proces waarbij men water wil hergebruiken), de benodigde afvalwaterzuiveringstechnieken nodig om deze kwaliteit te kunnen garanderen, …. De technische en de economische haalbaarheid van een verdergaande zuivering kan enkel beoordeeld worden op bedrijfsniveau.

10 Zie opmerking van Commissie Tank Cleaning in Bijlage 5

11 De techniek is een BBT als de BBT-gerelateerde emissieniveaus (BBT-GEN) niet behaald kunnen worden door toepassing van de (andere) BBT of de behaalde emissieniveaus (van één of meerdere parameters) verder verlaagd moeten worden (bv. omwille van lokale omstandigheden) en als de techniek daarenboven technisch en economisch haalbaar is. De BBT-evaluatie vereist een beoordeling op bedrijfsniveau.

12 Of een restlading al dan niet ‘overmatig groot’ is, dient geval per geval beroordeeld te worden, rekening houdend met o.a. het technisch haalbare verwijderingsrendement, de tijd die nodig is voor het verwijderen van de restlading, de behandelbaarheid van het product in de waterzuivering.

13 Het emissiepunt wordt bij koud voorspoelen en gesloten afvoer verplaatst van de reinigingsbaan naar de AWZI. In dit opzicht wordt deze maatregel als BBT NEE beoordeeld omdat het afzuigen en behandelen altijd BBT is op de reinigingsbaan zelf. Het is daarom logischer om de VOS die via het voorspoelwater afgevoerd worden naar de AWZI in de reinigingsbaan te houden en ter plaatse te behandelen, van zodra de luchtafzuiging- en zuivering operationeel is.

14 BBT bij recipiënten waarin vluchtige stoffen (inclusief sterk geurende verbindingen), giftige stoffen, of voor het milieu gevaarlijke producten zijn vervoerd, en bij het spoelen van recipiënten met organische oplosmiddelen.

15 De techniek is geen echte geurverwijderingstechniek, maar kan de geur wel minder hinderlijk maken. De techniek kan in uitzonderlijke gevallen, waarbij lokale geurhinder verregaande maatregelen vereist, een oplossing bieden. Herlokalisatie van bestaande procesonderdelen is evenwel niet steeds technische haalbaar.

16 De techniek is geen echte geurverwijderingstechniek, maar kan de geur wel minder hinderlijk maken. De techniek kan in uitzonderlijke gevallen bij bestaande installaties, waarbij lokale geurhinder verregaandemaatregelen vereist, een oplossing bieden.

17 De techniek is geen echte geurverwijderingstechniek, maar kan de geur wel minder hinderlijk maken. De techniek kan in uitzonderlijke gevallen bij bestaande installaties, waarbij lokale geurhinder verregaande maatregelen vereist, een tijdelijke oplossing bieden.