Afvalwater dat geen mestdeeltjes bevat, lozen op riool

beschrijving techniek

Afvalwater dat geen mestdeeltjes bevat, en dat in aanmerking komt voor het lozen op riool kan bestaan uit o.a. de volgende deelstromen:

 • afvalwater van de melkinstallatie en melkkoeltank;
 • spoelwater van de ontijzering en ontkalking.

Opmerkingen

Indien aansluiting op het rioleringsnet mogelijk is en toegestaan is door de bevoegde overheid, kan het afvalwater van het veeteeltbedrijf dat geen mestdeeltjes bevat, afgevoerd worden via het riool. Alvorens het afvalwater te lozen op riool, dienen eventuele grove, bezinkbare en zwevende delen verwijderd te worden. Enkele technieken die hiervoor kunnen worden toegepast zijn: bezinking (b.v. septische put), filters en zeven (b.v. zeef, trommelfilter, zeefboog), enz. Voorwaarde voor het lozen van afvalwater op riool is uiteraard dat de goede werking van de RWZI niet in het gedrang komt, o.a. voldoende (geplande) capaciteit van de RWZI en een goede afbreekbaarheid van het afvalwater.

technische haalbaarheid

Er zijn geen concrete data beschikbaar om in te schatten hoeveel Vlaamse veeteeltbedrijven anno 2005 aangesloten zijn op riool. Omwille van hun afgelegen en verspreide locatie, is het aansluiten van veeteeltbedrijven op riool niet altijd technisch haalbaar. Zo zullen veeteeltbedrijven die gelegen zijn in zuiveringszone C (aangesloten op de riolering maar zuivering niet gepland binnen de 5 jaren) of in niet gerioleerd gebied zelf moeten instaan voor de zuivering van hun afvalwater. In geval het bedrijf gelegen is in zuiveringszone A (gerioleerd gebied met RWZI) en B (gerioleerd gebied, RWZI gepland), kan het afvalwater op riool geloosd worden, op voorwaarde dat de werking van de RWZI niet in het gedrang komt.

Deze maatregel is technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven gelegen in zuiveringszone A (gerioleerd en gezuiverd) of zuiveringszone B (gerioleerd en zuivering gepland), op voorwaarde dat de werking van de RWZI niet in het gedrang komt en dat het bedrijf toestemming heeft van de bevoegde overheid voor het lozen van afvalwater op riool.

Veeteeltbedrijven die gelegen zijn in zuiveringszone C (gerioleerd maar zuivering niet gepland) of in niet gerioleerd gebied, of die geen toestemming hebben van de bevoegde overheid om het afvalwater te lozen op riool, staan zelf in voor de zuivering van hun afvalwater (zie afvalwater dat geen mestdeeltjes bevat, biologisch zuiveren en lozen op oppervlaktewater).

milieu-impact

Door het afvalwater te lozen op riool wordt voorkomen dat het in het milieu (bodem, grond- en/of oppervlaktewater) terecht komt.

economische haalbaarheid

Het lozen van afvalwater dat geen mestdeeltjes bevat is economische haalbaar voor alle veeteeltbedrijven die aangesloten zijn/kunnen worden op riool.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Afvalwater dat geen mestdeeltjes bevat, lozen op rioolJa 2
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 Technisch haalbaar voor de veeteeltbedrijven gelegen in zuiveringszone A (gerioleerd en gezuiverd) of zuiveringszone B (gerioleerd en zuivering gepland), op voorwaarde dat de werking van de RWZI niet in het gedrang komt

Niet technisch haalbaar voor veeteeltbedrijven gelegen in zuiveringszone C (gerioleerd maar zuivering niet gepland) of in niet gerioleerd gebied

2 BBT indien aansluiting op riool technisch haalbaar is en toegestaan is door de bevoegde overheid