Afvalwater

Het proces- en reinigingswater dat vrijkomt in vlees- en visverwerkende bedrijven kan (sterk) belast zijn met organische stoffen. Bij het pekelen komen zouten (bv. chlorides), stikstof en fosfor vrij. Zware metalen in het afvalwater van vlees- en visverwerkende bedrijven zijn mogelijk afkomstig van:

 • het rookproces;
 • ingenomen water (bv. Zn, Fe);
 • leidingen (bv. Pb, Cu);
 • machines (bv. Cu);
 • hulpstoffen ter hoogte van de AWZI (bv. FeCl3);
 • installatieonderdelen in RVS (bv. Cu, Ni en Cr);
 • mengvoeders (bv. Cd).

Ter hoogte van het rookproces komen mogelijk PAK’s in het afvalwater vrij. Verder kunnen via reinigings- en ontsmettingsmiddelen fosfor en halogeenverbindingen in het afvalwater terecht komen. Bij gebruik van brandblusapparaten kunnen halonen vrij komen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 bij toepassing van membraantechnieken (UF en OO) voor het vergaand zuiveren van het afvalwater ontstaat er naast een waterstroom (eluaat) ook een concentraatstroom (o.a. CZV)

2 afvalwaterzuiveringsslib

3 energie nodig voor het zuiveren van het afvalwater, afhankelijk van de toegepaste techniek(en)

4 chemicaliën gebruikt als hulpstof, afhankelijk van de toegepaste afvalwaterzuiveringstechniek(en)

5 bij toepassing van tertiaire behandelingsstechnieken voor het verregaand zuiveren van het afvalwater

6 +: aantal concrete praktijkvoorbeelden in de voedingssectoren: o.a. aardappelverwerking, zuivelindustrie en productie van babyvoeding (voor zover het gaat om grote waterstromen (minimale toevoerdebiet reactor: 20 m³/u) met een hoog gehalte aan fosfor (minimale belasting reactor: 50 mg P-PO4/l) en weinig fluctuaties -: biologisch proces nog niet op praktijkschaal toegepast

7 +: chemisch proces -: biologisch proces

8 deze techniek gaat verder dan BBT en wordt voorgesteld om in aanmerking te komen voor ecologiepremie