Beschikbare milieuvriendelijke technieken

In dit hoofdstuk lichten we de verschillende maatregelen toe die in de vlees- en visverwerkende industrie geïmplementeerd kunnen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken. De milieuvriendelijke technieken worden besproken per milieudiscipline. Bij de bespreking van de milieuvriendelijke technieken komen telkens volgende punten aan bod:

 • beschrijving van de techniek;
 • toepasbaarheid van de techniek;
 • milieuvoordeel van de techniek;
 • financiële aspecten van de techniek.

De informatie in dit hoofdstuk vormt de basis waarop in hoofdstuk 5 de BBT-evaluatie zal gebeuren. Het feit dat een techniek in dit hoofdstuk besproken wordt, betekent niet per definitie dat deze techniek BBT is. Wel wordt er, ter informatie, onder de titel van de kandidaat-BBT al een indicatie gegeven betreffende de BBT-evaluatie (cf. hoofdstuk 5).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Dierlijke bijproducten / afvalstoffen
De hoeveelheid processpecifieke bijproducten / afvalstoffen beperken door het selecteren van kwalitatieve grondstoffen, het optimaliseren van de procesvoering en het optimaliseren van het hulpstoffengebruikJa
Hulpstoffen voor de procesvoering intern valoriserenvgtg 1
Processpecifieke bijproducten / afvalstoffen ontdoen van onreinheden, oordeelkundig scheiden en apart opvangen ter optimalisatie van gebruik, hergebruik, terugwinning, recyclage en verwijderingJa
De hoeveelheid niet- processpecifieke afvalstoffen beperken door een optimaal verpakkings ontwerp, een doordacht aankoopbeleid en selectieve inzamelingvgtg 2
Energie
Het energieverbruik beperken en de energieverliezen voorkomen door het energiebeheer te optimaliseren en door toepassing van algemene techniekenJa
Het energieverbruik voor dooi-, koel- en vriesprocessen beperken door overmatig energieverbruik te voorkomen en de procesvoering te optimaliseren of aan te passenJa
Het energieverbruik bij conservering van vlees en vis beperken door overmatig energieverbruik te voorkomen en de procesvoering te optimaliseren of aan te passenJa
Warmte terugwinning toepassen en optimaliserenJa
Het gebruik van fossiele brandstoffen beperkenJa
Luchtemissies / stof / geur
Geurhinder voorkomen / beperken door toepassing van algemene techniekenJa
Plaatsen van een hoge trekschouw of verhogen van het emissiepunt ter beperking van geurhindervgtg 6
Lucht vermengen met verse lucht ter beperking van geurhindervgtg 8
Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies naar de lucht ter hoogte van het rookproces voorkomen / beperken door optimalisatie van de procesvoering en aanpassingen in het productieprocesJa
Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies naar de lucht ter hoogte van het conserverings proces (in het bijzonder braden, frituren, roken en koken) voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en de bakdampen op te vangen aan de bron en te leiden naar een geschikte (combinatie van) luchtbehandelings techniek(en)Ja
Luchtemissies en geurhinder bij koel- of vriesprocessen voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en het productieproces aan te passenJa
Geurhinder voorkomen / beperken bij opslagactiviteiten door de opslagduur van dierlijke grondstoffen te beperken, de opslag van dierlijke bijproducten te optimaliseren en dierlijke bijproducten regelmatig af te voerenJa
Geurhinder ter hoogte van de afvalwater zuiverings installatie voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en installaties en materialen regelmatig te reinigenJa
Water
Waterverbruik voorkomen of beperkenvgtg 10
Verbruik van hoogkwalitatief water voorkomen of beperkenvgtg 14
Afvalwater
Hoeveelheid en belasting van het afvalwater beperkenJa
Afvalwater oordeelkundig toepassen, behandelen en/of lozenJa
Fosfaten uit afvalwater terugwinnen onder de vorm van struvietNee 22
Chemicaliën
Het gebruik van voor het milieu schadelijke chemicaliën vermijden en/of beperkenJa
Niet-petrogene polymeren toepassen voor het behandelen van het afvalwaterJa
Het gebruik / vrijkomen van chemicaliën die de ozonlaag aantasten beperken / voorkomenJa
Geluid / trillingen / visuele hinder
Geluidshinder / hinder door trillingen aanpakken aan de bronJa
Geluidshinder / hinder door trillingen veroorzaakt door voertuigen beperkenJa
Visuele hinder naar de omwonenden beperken door groenschermen toe te passenvgtg 25
Algemene maatregelen
Een milieuzorgsysteem opstellen en toepassenJa
Ontwerp van de installaties optimaliserenJa
Bedrijfsvoering optimaliserenJa
Hygiëne en voedselveiligheid garanderenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 mits voldaan kan worden aan de geldende kwaliteitseisen van het vlees- of visproduct

2 rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake verpakkingen en de gestelde randvoorwaarden van de marketing

3 aanmaak van schelfijs vergt een extra hoeveelheid hoogkwalitatief water

4 bij toepassing van cryogeen koelen/invriezen

5 Deze maatregel kan bij lokale geurhinder een oplossing bieden en is in uitzonderlijke gevallen toepasbaar bij bestaande vlees- en visverwerkende bedrijven, waarbij een lokaal geurhinderprobleem verregaande maatregelen vereist. Het plaatsen van een hoge trekschouw of verhogen van het emissiepunt is echter geen efficiënte geurverwijderingstechniek.

6 Enkel zinvol en nuttig in het geval van dicht bewoonde gebieden en enkel wanneer er geen andere (bijkomende) geurverwijderingstechnieken mogelijk zijn.

7 Deze maatregel kan bij lokale geurhinder een oplossing bieden en is in uitzonderlijke gevallen toepasbaar bij bestaande vlees- en visverwerkende bedrijven, waarbij een lokaal geurhinderprobleem verregaande maatregelen vereist. Lucht vermengen met verse lucht ter beperking van geurhinder is echter geen efficiënte geurverwijderingstechniek.

8 Enkel zinvol en nuttig in het geval van dicht bewoonde gebieden en enkel wanneer er geen andere (bijkomende) geurverwijderingstechnieken mogelijk zijn.

9 mogelijk in strijd met de vereisten inzake hygiëne en voedselveiligheid

10 voor zover voldaan wordt aan de van toepassing zijnde bepalingen op het gebied van kwaliteits- en hygiëne-eisen

11 mogelijk in strijd met de vereisten inzake hygiëne en voedselveiligheid

12 -: energie nodig voor het zuiveren van het afvalwater, afhankelijk van de toegepaste techniek(en) +: minder energie vereist voor de aanmaak van proceswater

13 -: chemicaliën gebruikt als hulpstof, afhankelijk van de toegepaste afvalwaterzuiveringstechniek(en) +: minder chemicaliën vereist voor de aanmaak van proceswater

14 voor zover voldaan wordt aan de van toepassing zijnde bepalingen op het gebied van kwaliteits- en hygiëne-eisen

15 bij toepassing van membraantechnieken (UF en OO) voor het vergaand zuiveren van het afvalwater ontstaat er naast een waterstroom (eluaat) ook een concentraatstroom (o.a. CZV)

16 afvalwaterzuiveringsslib

17 energie nodig voor het zuiveren van het afvalwater, afhankelijk van de toegepaste techniek(en)

18 chemicaliën gebruikt als hulpstof, afhankelijk van de toegepaste afvalwaterzuiveringstechniek(en)

19 bij toepassing van tertiaire behandelingsstechnieken voor het verregaand zuiveren van het afvalwater

20 +: aantal concrete praktijkvoorbeelden in de voedingssectoren: o.a. aardappelverwerking, zuivelindustrie en productie van babyvoeding (voor zover het gaat om grote waterstromen (minimale toevoerdebiet reactor: 20 m³/u) met een hoog gehalte aan fosfor (minimale belasting reactor: 50 mg P-PO4/l) en weinig fluctuaties -: biologisch proces nog niet op praktijkschaal toegepast

21 +: chemisch proces -: biologisch proces

22 deze techniek gaat verder dan BBT en wordt voorgesteld om in aanmerking te komen voor ecologiepremie

23 op voorwaarde dat er voldoende aandacht gaat naar het optimaliseren van het reinigingsproces

24 mits voldoende aandacht voor het optimaliseren van het reinigingsproces

25 afhankelijk van de locatie van het vlees- of visverwerkende bedrijf en de nabijheid van omwonenden en mogelijk gehinderden