Geurhinder voorkomen/beperken door toepassing van algemene technieken

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

Geurhinder kan beperkt worden door bv.:

 • een controlestrategie toe te passen en te handhaven;
 • geuremissies accuraat op te volgen, bv.
  • ruimtes in onderdruk plaatsen ter voorkoming van diffusie emissies en geurhinder;
  • diffuse emissies doelmatig aan de bron afzuigen en leiden naar een geschikte (combinatie van) end-of-pipe luchtbehandelingstechniek(en) (zie BBT-14);
 • de procesvoering te optimaliseren (zie ook BBT-13 t.e.m. BBT-17), bv.
  • procesinstallaties (incl. opslag) waarbij het ontstaan van geuren kan worden verwacht, onderbrengen in een gesloten ruimte (+ geurveroorzakende emissies doelmatig aan de bron afzuigen en leiden naar een geschikte (combinatie van) end-of-pipe luchtbehandelingstechniek(en), zie BBT-14);
 • installaties en materialen regelmatig te reinigen, bv.
  • alle vleesverwerkende machines en gereedschappen, na het beëindigen van de werkzaamheden, ontdoen van vleesresten en afspoelen met water;
 • de afvoerpijp van de geurbehandelingstechniek optimaal te situeren;
 • vrachtwagens op alternatieve brandstoffen toe te passen, bv.:
  • biobrandstof (bv. ethanol 95 %);
  • waterstof (met behulp van een verbrandingsmotor of brandstofcelsystemen);
  • aardgas.

Technische haalbaarheid

De concrete invulling van deze maatregel is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie (bv. verwerkte grondstoffen en de eigenlijke procesvoering). Bepaalde maatregelen zijn moeilijker implementeerbaar in bestaande situaties, bv. afvoerpijp van de geurbehandelingstechniek optimaal situeren, ruimten in onderdruk plaatsen.

Milieu-impact

Door toepassing van deze maatregel kan geurhinder beperkt worden. Afhankelijk van de toegepaste maatregel is water vereist en komt afvalwater vrij (bv. reinigen) en is energie vereist (bv. afzuigen van emissies aan de bron). Er is niet direct een grote impact te verwachten bij toepassing van deze maatregel op de keten.

Economische haalbaarheid

Maatregelen zoals het accuraat opvolgende van geuremissies brengen veelal grote kosten met zich mee. Andere, zoals het regelmatig reinigen van installaties en materialen, vergt voornamelijk arbeid en tijd. Echter de effectieve kostprijs is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie en aard van de toegepaste maatregel(en).

Referenties

 • Anoniem, 2012a
 • Anoniem, 2012b
 • Bedrijfsinformatie
 • Derden, A. et al, 2007
 • Derden, A. et al, 2008
 • Input leden bc (o.a. ILVO)
 • Joint Research Centre, 2006 (zie paragrafen 5.1; 5.1.2-3; 5.1.4.7; 5.1.5; 4.1.7.3; 4.1.9.3; 4.4.1-2; 4.2.5.1-5)
 • FENAVIAN et al, 1996d
 • Van den Abeele, L. et al, 2015
 • www.infomil.nl
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Geurhinder voorkomen / beperken door toepassing van algemene techniekenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect