Lucht vermengen met verse lucht ter beperking van geurhinder

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT van geval tot geval, enkel zinvol en nuttig voor vlees- en visverwerkende bedrijven gelegen in dicht bewoonde gebieden en enkel wanneer er geen andere (bijkomende) geurverwijderingstechnieken mogelijk zijn.

Beschrijving techniek

Verdunning van geur bevattende lucht, alsook een betere verspreiding, leiden tot lagere geurconcentraties op immissieniveau. Voor het vermengen van lucht met verse lucht (verdunning) is een bijkomende ventilator vereist. Lucht vermengen met verse lucht ter beperking van geurhinder is echter geen efficiënte geurverwijderingstechniek, zoals het doelmatig aan de bron afzuigen van geurveroorzakende emissies en deze leiden naar een geschikte (combinatie van) end-of-pipe luchtbehandelingstechniek(en), zie Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies ter hoogte van het conserveringsproces voorkomen/beperken door de procesvoering te optimaliseren en de bakdampen op te vangen aan de bron en te leiden naar een geschikte luchtbehandelingstechniek.

opmerking

VLAREM II, artikel 4.4.3.3, § 1. geeft volgende bepaling: Emissiegrenswaarden in de vorm van concentraties worden uitgedrukt in mg/Nm³ en hebben betrekking op geleide emissies in de volgende omstandigheden: temperatuur 273,15 K, druk 101,3 kPa, droog gas. De luchthoeveelheden die naar een onderdeel van de installatie worden toegevoerd om het afgas te verdunnen of af te koelen, blijven bij de bepaling van de emissiewaarden buiten beschouwing.

Technische haalbaarheid

Deze maatregel kan bij lokale geurhinder (bv. dichtbevolkte gebieden) een oplossing bieden en is in uitzonderlijke gevallen toepasbaar bij bestaande vlees- en visverwerkende bedrijven, waarbij een lokaal geurhinderprobleem verregaande maatregelen vereist en enkel op voorwaarde dat er geen andere (extra) geurverwijderingstechnieken mogelijk zijn.

Milieu-impact

Het verdunnen van lucht door vermengen met verse lucht heeft geen enkel effect op de hoeveelheid geurdeeltjes. Wel daalt de geurconcentratie doordat het debiet van de met geur beladen lucht vergroot. Deze maatregel kan bij lokale geurhinder echter wel een oplossing bieden.

Economische haalbaarheid

Het plaatsen van een bijkomende ventilator brengt extra kosten met zich mee. Deze zijn sterk afhankelijk van de specifieke situatie.

Referenties

 • Derden, A. et al, 2007
 • Derden, A. et al, 2008
 • Joint Research Centre, 2006 (zie paragrafen 5.1.5 en 4.4.3.13.2)
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Lucht vermengen met verse lucht ter beperking van geurhindervgtg 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Deze maatregel kan bij lokale geurhinder een oplossing bieden en is in uitzonderlijke gevallen toepasbaar bij bestaande vlees- en visverwerkende bedrijven, waarbij een lokaal geurhinderprobleem verregaande maatregelen vereist. Lucht vermengen met verse lucht ter beperking van geurhinder is echter geen efficiënte geurverwijderingstechniek.

2 Enkel zinvol en nuttig in het geval van dicht bewoonde gebieden en enkel wanneer er geen andere (bijkomende) geurverwijderingstechnieken mogelijk zijn.