Geurhinder voorkomen/beperken bij opslagactiviteiten door de opslagduur van dierlijke grondstoffen te beperken, de opslag van dierlijke bijproducten te optimaliseren en dierlijke bijproducten regelmatig af te voeren

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

De opslagduur van dierlijke grondstoffen kan beperkt worden door het toepassen van een aantal algemene maatregelen zoals:

 • een doordachte aankoop van grondstoffen (verse/ingevroren producten van goede kwaliteit);
 • een optimale productieplanning (en juiste inschatting van de benodigde hoeveelheden);
 • residu’s van grondstoffen zo snel als mogelijk te verwijderen na verwerking en opslagruimten voor deze materialen regelmatig te reinigen.

De opslag van de dierlijke bijproducten dient geoptimaliseerd te worden en dient conform de geldende wettelijke bepalingen [1] te gebeuren, bv.

Een overzicht van opslagtechnieken, verwerkingsopties en afvoerfrequenties van dierlijke bijproducten uit de vlees- en visverwerkende industrie is terug te vinden in de tabellen in "Opslag/afvoer dierlijke bijproducten".

Enkele bijkomende voorbeelden met betrekking tot de opslag van dierlijke bijproducten in de visverwerkende industrie zijn:

 • dierlijke bijproducten (cat 3) dagelijks afvoeren;
 • de te verwerken grondstoffen, in afwachting van de verwerking, binnen de gebouwen van de visverwerkende inrichting opslaan;
 • grondstoffen voor visverwerking bij langdurige opslag, opslaan in een diepvriesruimte bij een temperatuur tot -25°C;
 • viskisten, vaten of kratten, e.d., enkel in de open lucht bewaren nadat deze grondig zijn schoongemaakt en ontsmet.

Technische haalbaarheid

De concrete invulling van deze maatregel is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie zoals de verwerkte grondstoffen alsook het type en de hoeveelheden vrijkomende dierlijke bijproducten.

Milieu-impact

Toepassing van deze maatregel heeft een direct effect op de hoeveelheid en de aard van de luchtemissies en kan hinder veroorzaakt door geurhoudende stoffen beperken. Verder kan de hoeveelheid afvalstoffen beperkt worden.

Een doordachte aankoop van grondstoffen (verse/ingevroren producten van goede kwaliteit) vereist een goede samenwerking met de leveranciers. Ook het optimaliseren van de opslag van dierlijke bijproducten (zorgen voor een goede kwaliteit) kan een belangrijke impact hebben in de keten.

Economische haalbaarheid

De effectieve kostprijs van deze maatregel is afhankelijk van de concrete invulling ervan op bedrijfsniveau.

Referenties

 • Anoniem, 2012a
 • Anoniem, 2012b
 • Bedrijfsinformatie
 • Derden, A. et al, 2007
 • Derden, A. et al, 2008
 • Input leden bc (o.a. ILVO)
 • Joint Research Centre, 2006 (zie paragrafen 5.1; 5.1.2-3; 5.1.4.3-4; 5.1.4.7; 5.1.5; 4.1.7.3; 4.1.9.3; 4.2.5.1-5; 4.2.7.1; 4.4.1-2; 4.4.3.1; 4.4.3.13.1-2; 6.1)
 • FENAVIAN et al, 1996d
 • FO Industrie, 1999
 • Smet, E. et al, 2011
 • Van Broeck, G. et al, 2011
 • Van den Abeele, L. et al, 2015
 • www.infomil.nl
 • http://www.emis.vito.be/luss-techniekbladen


[1] Zie o.a. VLAREM II, het besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval; Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Geurhinder voorkomen / beperken bij opslagactiviteiten door de opslagduur van dierlijke grondstoffen te beperken, de opslag van dierlijke bijproducten te optimaliseren en dierlijke bijproducten regelmatig af te voerenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect