Geurhinder ter hoogte van de afvalwaterzuiveringsinstallatie voorkomen/beperken door de procesvoering te optimaliseren en installaties en materialen regelmatig te reinigen

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

Ter hoogte van de afvalwaterzuiveringsinstallatie kan geurhinder voorkomen/beperkt worden door enerzijds het optimaliseren van de procesvoering en anderzijds door de installaties regelmatig te reinigen.

In vlees- en visverwerkende bedrijven kan de procesvoering geoptimaliseerd worden door bv. de stilstand van afvalwater te voorkomen. Het regelmatig reinigen van installaties kan bv. als volgt worden ingevuld:

De afgezogen lucht ter hoogte van de AWZI kan opgevangen worden en vervolgens afgeleid worden naar en behandeld worden met behulp van een geschikte (combinatie van) luchtbehandelingstechniek(en) zoals beschreven in Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies ter hoogte van het conserveringsproces voorkomen/beperken door de procesvoering te optimaliseren en de bakdampen op te vangen aan de bron en te leiden naar een geschikte luchtbehandelingstechniek.

voorbeeld

Bij toepassing van een biofilter voor het behandelen van de lucht van de AWZI zijn rendementen van 90% haalbaar.

Technische haalbaarheid

De concrete invulling van deze maatregel is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie zoals de lozingssituatie en de toegepaste afvalwaterzuiveringstechnieken.

Milieu-impact

Toepassing van deze maatregel heeft een direct effect op de hoeveelheid en de aard van de luchtemissies en kan hinder veroorzaakt door geurhoudende stoffen beperken. Het inzetten van bepaalde end-of-pipe luchtbehandelingstechnieken impliceert het gebruik van hulpstoffen (bv. water, energie, chemicaliën) en kan afvalwater of afvalstoffen (slib, filterkoeken) genereren. Er is niet direct een grote impact te verwachten bij toepassing van deze maatregel op de keten.

Economische haalbaarheid

De effectieve kostprijs van deze maatregel is afhankelijk van de concrete invulling en de bedrijfsspecifieke situatie. Maatregelen zoals het overkappen van (delen) van de waterzuivering, het opvangen van de afgezogen lucht ter hoogte van de AWZI en deze afleiden naar een behandelingsinstallatie vergen extra investeringskosten.

Referenties

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Geurhinder ter hoogte van de afvalwater zuiverings installatie voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en installaties en materialen regelmatig te reinigenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect