Warmteterugwinning toepassen en optimaliseren

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

Restwarmte kan uit een aantal stromen in vlees- en visverwerkende bedrijven teruggewonnen worden, bv.:

 • uit spuiwater van de stoomketel;
 • warmte ter hoogte van de stoominstallatie en de freonrecuperatie-installatie;
 • uit proceswater, bv. lozingswater kookketel;
 • koelwater autoclaven;
 • onbehandeld effluent;
 • spoelwater vaatspoelmachines of (vaat)wasmachines of wasdrogers;
 • koelcompressoren;
 • persgas;
 • uit rookgassen ter hoogte van de rookkast en de baklijn (met een rookgascondensor/economiser);
 • uit flashstoom;
 • uit bak- of frituurdampen:
  • Frituurdampen bevatten waterdamp. Door deze waterdamp te condenseren komt energie vrij, die elders kan gebruikt worden in het productieproces. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bv. een pijpenbundelcondensor of een sproeicondensor.
  • Frituurdampen bevatten ook veel vetten, die neerslaan in de condensator. Het is dus belangrijk om de condensator op regelmatige tijdstippen (automatisch) te reinigen zodat een optimale warmteoverdracht gegarandeerd blijft.
 • warmterecuperatie op persluchtcompressoren.

Afhankelijk van het type warmtebron en de vereiste temperaturen, worden de volgende technieken hierbij ingezet:

 • rookgascondensor;
 • warmtepomp;
  • een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst door middel van arbeid (onder vorm van elektrische energie);
  • warmte wordt opgenomen bij lage temperatuur en bij hoge temperatuur weer afgegeven;
  • soorten systemen zijn:
   • lucht/lucht;
   • lucht/water;
    • energie wordt uit de lucht gehaald en water wordt tot 40°C geproduceerd;
   • water/water;
    • energie wordt gehaald uit grond(water);
 • afgezogen lucht recirculeren en verbranden in een bestaande stoomketel.

Restwarmte kan toegepast worden voor gebouwklimatisatie of terug aangewend worden in industriële processen of reinigingsprocessen (opwarmen reinigingswater).

Technische haalbaarheid

De concrete invulling van deze maatregel is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie (bv. verwerkte grondstoffen en de eigenlijke procesvoering).

Milieu-impact

Door toepassing van deze maatregel kan de hoeveelheid energie die aangekocht of aangemaakt moet worden voor de verwerking van vlees en vis beperkt worden (impact in de keten). Daarnaast kan bespaard worden op de hoeveelheid emissies die geëmitteerd worden naar de lucht (bv. stookinstallaties).

Economische haalbaarheid

Door toepassing van deze maatregel is er een terugverdieneffect omwille van besparingen op het gebied van energiekosten. Echter, de toepassing van deze maatregel vraagt ook investeringen. De terugverdientijd kan variëren naargelang de bedrijfsspecifieke situatie.

Referenties

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Warmte terugwinning toepassen en optimaliserenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect