Het gebruik van fossiele brandstoffen beperken

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

Naast het optimaliseren van de werking van de ketel (bv. automatisatie modulerende brander of stoomketel met regeling door O2-meting, VSD (variable speed drive) op brander ventilator) kan de hoeveelheid fossiele brandstoffen beperkt worden door bv.

 • biogas (gevormd tijdens de anaerobe zuivering van afvalwater) te valoriseren door
  • meestook in de ketel;
  • aandrijven van een kleine WKK;
 • biodiesel aan te wenden voor het verwarmen van productieruimten, het opwarmen van proceswater, het indikken van slib en het indikken van pekel;
 • WKK (warmtekrachtkoppeling) en trigeneratie toe te passen;
  • bij een WKK wordt elektriciteit geproduceerd en wordt de warmte die daarbij vrijkomt nuttig gebruikt;
  • de maatregel is vooral interessant in sectoren zoals de verwerking van vlees en vis waar een continue hoge warmte vraag is;
  • overmatige warmte die vrijkomt uit de WKK kan benut worden voor absorptiekoelers (=trigeneratie);
 • warmtepomp toe te passen (waaronder ook de geothermische systemen);
 • warmtepompboiler toe te passen;
 • zonneboiler toe te passen:
  • water tot 90°C kan geproduceerd worden (bv. toegepast voor pasteuriseren);
 • duurzame energiesystemen toe te passen, bv. fotovoltaïsche zonnepanelen;
 • elektriciteit te produceren op basis van restwarmte door Organic Rankine Cycle (ORC);
 • warmte te produceren op basis van de anaerobe fermentatie van afval of biomassa;
 • warmte te produceren op basis van de anaerobe fermentatie van afvalwater;
 • duurzame houtpellets te gebruiken.

Technische haalbaarheid

De maatregel dient op bedrijfsniveau te worden ingevuld (bv. afhankelijk van de energievraag).

Windenergie wordt in de sector (nog) niet veelvuldig toegepast, hoewel er al acties zijn ondernomen door samenwerkingsverbanden van verschillende bedrijven op bedrijventerrein (probleem: weigering vergunning).

Milieu-impact

Door toepassing van deze maatregel kan de hoeveelheid fossiele brandstoffen die aangewend worden voor de verwerking van vlees en vis beperkt worden. Daarnaast kan bespaard worden op de hoeveelheid emissies die geëmitteerd worden naar de lucht (bv. stookinstallaties).

Door samen te werken met omliggende bedrijven voor wat het energiebeheer, en meer specifiek het gebruik van alternatieve energiebronnen, kan de energieproductie en het energieverbruik uitgevlakt worden (impact in de keten).

Economische haalbaarheid

De mate van besparing alsook de kosten door toepassing van deze maatregel zijn afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie. Zoals ook in andere sectoren is er ook in de vlees- en visverwerkende bedrijven een grote aandacht voor het toepassen van alternatieve energiebronnen.

Referenties

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Het gebruik van fossiele brandstoffen beperkenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect