Bedrijfsvoering optimaliseren

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

Optimale bedrijfsvoering in een vlees- en visverwerkend bedrijf kan o.a. de volgende maatregelen inhouden:

 • deuren, ramen en poorten steeds gesloten houden, behalve voor laad- en losactiviteiten;
 • een goede productieplanning toepassen (incl. analyseren en optimaliseren), bv.
 • grond- en hulpstoffen selecteren:
  • volgens het van toepassing zijnde acceptatiebeleid (incl. kwaliteitscontrole van de grondstoffen);
  • ter beperking van afval en schadelijke emissies naar lucht en water;
 • processen en installaties regelmatig monitoring, bv.
  • verbruik- en emissiewaarden (water, energie, detergenten);
  • emissies naar de lucht (rookgassen);
 • installaties regelmatig controleren en goed onderhouden;

voorbeelden

 • procescontroles optimaliseren door bv.
  • temperatuurcontrole bij verwarmingsprocessen of bij opslag en verplaatsing van materiaal bij kritische temperaturen;
  • controle van de doorstroom (bv. druk) en/of het niveau bij materialen die verpompt of via een stroom meegevoerd worden;
  • analytische meetmethoden en controletechnieken gebruiken ter beperking van afval, materiaal, water en afvalwater, bijvoorbeeld:
   • pH-meting (verbruik van zuren en basen);
   • conductiviteitstest (verbruik van detergenten);
   • turbiditeitsmeting (verlies van materialen);
 • onderhoudsprogramma voor ketel, brander, stoomtoestellen, en lucht- en dampafvoersystemen en zonodig (tijdig) (onderdelen) vervangen;
 • watertellers regelmatig controleren en ijken;
 • meetapparatuur regelmatig onderhouden en/of ijken;
 • lekken (bv. stoom- en persluchtleidingen) opsporen en onmiddellijk herstellen;
 • installaties proper en net houden door bv. een schoonmaakplan op te stellen en toe te passen, bv.
  • regelmatig reinigen en ontsmetten;
  • geen gebruik maken van gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddelen;
 • materiaal en uitrusting op zijn plaats houden;
 • verspilling en lekken minimaliseren;
 • verspild materiaal droog verzamelen;
 • rookkast voor het roken (van vis) toepassen die volgens een code van goede praktijk als volgt is ingericht, bv.
  • rookdicht;
  • geen direct contact mogelijk tussen de te roken producten en het vuur of verwarmde metalen delen;
  • boven die deur een kap voor het opvangen van verbrandingsproducten die vrijkomen bij het openen van de deur, welke is aangesloten op het afvoerkanaal voor de verbrandingsproducten;
  • voorzien van rookgascirculatie;
  • ·· goede samenwerking onderhouden met bv. leveranciers van grond- en hulpstoffen, en transporteurs;

voorbeelden

 • materialen aankopen in bulk of grootverpakking en zoveel mogelijk gebruik maken van herbruikbare verpakkingen;
 • gebruik maken van milieuvriendelijke hulpstoffen, zoals etiketten, inkten en lijmen;
 • geluidshinder veroorzaakt door voertuigen beperken.

Technische haalbaarheid

De concrete invulling van deze maatregel is afhankelijk van de specifieke situatie (bv. omvang en complexiteit van het bedrijf) en dient op bedrijfsniveau bepaald te worden.

Milieu-impact

Een optimale bedrijfsvoering in een vlees- en visverwerkend bedrijf kan bijdragen tot een algemene verbetering van de milieuprestaties. Er is niet direct een specifieke impact te verwachten bij toepassing van deze maatregel op de keten.

Economische haalbaarheid

Procesaanpassingen vereisen een grondige studie en gaan veelal gepaard met extra kosten. Maatregelen zoals het trainen/coachen van het personeel, het bijhouden van logboeken, het opstellen van een noodplan, enz. vergen voornamelijk investering van tijd door alle betrokkenen en een zekere mentaliteitswijziging.

Referenties

 • Anoniem, 2012a
 • Anoniem, 2012b
 • Bedrijfsinformatie
 • Derden, A. et al, 2007
 • Derden, A. et al, 2008
 • FENAVIAN, 1990
 • FENAVIAN et al, 1996d
 • Input leden bc (o.a. BEMEFA)
 • Joint Research Centre, 2006 (zie paragrafen 5.1; 5.1.1-3; 5.1.2; 5.1.6-7; 5.1.4.1; 5.1.7; 5.2.2; 4.1.1-2; 4.1.2; 4.1.5-6; 4.1.6.1-7; 4.1.7.1-2; 4.1.7.5; 4.1.7.10-12; 4.1.8; 4.1.8.1-5; 4.1.9.1; 4.2.1.1; 4.3.5; 4.3.8; 4.3.8.1-2; 4.5.4.8; 4.5.4.8.1-2; 4.6.1-6; 4.7.2.7)
 • Van Broeck, G. et al, 2011
 • Van den Abeele, L. et al, 2015
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Bedrijfsvoering optimaliserenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect