Het gebruik/vrijkomen van chemicaliën die de ozonlaag aantasten beperken/voorkomen

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

Het voorkomen van de emissie van ozonafbrekende stoffen is wettelijk bepaald door o.a.:

Bij uit dienst name en ontmanteling van brandblusinstallaties komen halonen of gehalogeneerde koolwaterstoffen mogelijk terug vrij. Dit is eveneens het geval voor koelmiddelen bij koelinstallaties. Bepaalde van deze stoffen tasten mogelijk de ozonlaag aan. Het gebruik van installaties met ozonafbrekende stoffen en het vrijkomen van deze stoffen dient dan ook zoveel mogelijk voorkomen/beperkt te worden.

Mogelijke alternatieven voor halonen en koudemiddelen zijn: ijswater, ammoniak, CO2, stikstof, argon, inergen, propaan/butaan, ethyleen glycol, propyleen glycol, calcium chloride en HFK’s.

Koelinstallaties met HCFK’s worden in de regel vervangen door ammoniakkoelinstallaties of koelinstallaties met CO2.

Bij het gebruik van bv. ammoniak of glycol als alternatieven, zijn maatregelen ter beperking van lekkage ervan noodzakelijk. Deze stoffen kunnen oorzaak zijn van gezondheids- en veiligheidsproblemen.

Een koelinstallatie met CO2 als koelmiddel heeft ten opzicht van NH3 een aantal nadelen, o.a. CO2 heeft een lagere warmte-inhoud dan NH3 en er zijn andere compressoren vereist.

Indien toch gebruik gemaakt wordt van installaties met koelmiddelen die ozonafbrekende stoffen bevatten, is het aangewezen om:

 • gebruik te maken van een gesloten koelsysteem;
 • delen van het koelsysteem in te kapselen;
 • een gedeeltelijk vacuüm te creëren in de ingekapselde ruimte;
 • lekken in het koelsysteem te voorkomen;
 • gebruik te maken van geoptimaliseerde luchtbehandelingstechnieken;
 • installaties en materialen die ozonafbrekende producten bevatten, selectief te laten ophalen bij vervanging of einde levensduur;
 • een correct management toe te passen bij het herwinnen van koelmiddelen;
 • ozonafbrekende producten gecontroleerd op te vangen;
 • koelmiddelen op te vangen tijdens de afvalbehandeling.

opmerking

De BREF FDM vermeldt dat deze maatregel als volgt: gebruik van koelvloeistoffen die geen negatieve impact hebben op de ozonlaag.

Technische haalbaarheid

Het voorkomen van emissies van ozonafbrekende stoffen is wettelijk bepaald op Europees en Vlaams niveau. Ondanks deze stimulans vereist het wijzigen van de gebruikte hulpstoffen (alternatieven voor halonen en koudemiddelen) meestal een grondige studie.

Milieu-impact

Door toepassing van deze maatregel kunnen luchtemissies van ozonafbrekende stoffen beperkt/voorkomen worden.

Economische haalbaarheid

De kosten/besparingen van deze maatregel zijn afhankelijk van de gebruikte chemicaliën (in functie van de verwerkte grondstoffen, de toegepaste processtappen en de toegepaste maatregelen).

Referenties

 • Anoniem, 2012a
 • Anoniem, 2012b
 • Bedrijfsinformatie
 • Derden, A. et al, 2007
 • Derden, A. et al, 2008
 • FENAVIAN et al, 1996d
 • Joint Research Centre, 2006 (zie paragrafen 5.1; 5.1.3; 5.1.4.7; 5.1.6; 4.1.9.2-3; 4.3.8; 4.3.8.1 en 4.5.4.8)
 • Van den Abeele, L. et al, 2015
 • VIP, 2011

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Het gebruik / vrijkomen van chemicaliën die de ozonlaag aantasten beperken / voorkomenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect