Beperken van de sapverliezen

beschrijving techniek

Sapverliezen kunnen beperkt worden door het voeder:

 • in te kuilen bij ideale weersomstandigheden (geen regenweer);
 • in te kuilen bij een voldoende drogestofgehalte (streefdoel ds +27%);
 • vochtig voeder vooraf te persen.

technische haalbaarheid

In de praktijk streeft iedere veehouder ernaar om zo optimaal mogelijk in te kuilen. Maatregelen ter beperking van de sapverliezen zijn technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven die gebruik maken van ingekuild voeder.

milieu-impact

Door het beperken van de sapverliezen ontstaat minder afvalwater en wordt de kans op bodemvervuiling en oppervlaktewater- en bodemverontreiniging beperkt.

economische haalbaarheid

Het beperken van de sapverliezen door toepassen van hogervermelde maatregelen is volgens expertinschatting economisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven die gebruik maken van kuilvoeder.

referentie in BREF

/

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de sapverliezenJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 BBT voor veeteeltbedrijven die gebruik maken van kuilvoer