Vervuiling van de run-off van de kuilplaat beperken

beschrijving techniek

Run-off van de bestaande kuilplaat kan beperkt worden door de volgende organisatorische maatregelen:

 • de kuilplaat proper houden door schoonvegen;
 • de kuil na elk gebruik goed af te sluiten.

Bij de aanleg van een nieuwe kuilplaat kunnen onderstaande technische maatregelen bijkomend de run-off van de kuilplaat beperken:

 • de kuilplaat op een hoger gelegen deel van het erf te plaatsen;
 • ervoor te zorgen dat de kuilplaat een voldoende helling heeft en voldoende glad is;
 • ervoor zorgen dat hemelwater van de omliggende verharding niet naar de kuilplaat toe kan stromen
 • gebruik te maken van een bovengrondse afvoergoot, zonder rooster;
 • indien een ondergrondse afvoerbuis toch noodzakelijk is, gebruik te maken van gladde buizen met een voldoende helling.

technische haalbaarheid

Het beperken van de vervuiling van de run-off van de kuilplaat is technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven. Voor bestaande kuilplaten houdt de maatregel in: het proper houden door schoonvegen en het goed afsluiten na elk gebruik. Voor nieuwe kuilplaten zijn bijkomende technische maatregelen (zie hoger) mogelijk.

milieu-impact

Door het beperken van de vervuiling van de run-off van de kuilplaat ontstaat minder afvalwater en wordt de kans op bodemvervuiling door uitloging beperkt.

Opmerking:
Het nemen van organisatorische maatregelen heeft een bijkomend positief effect, met name het voorkomen/beperken van ongedierte.

economische haalbaarheid

Het beperken van de vervuiling van run-off van de kuilplaat door toepassen van bovenvermelde organisatorische maatregelen brengt geen uitgesproken kostenverhoging of –verlaging met zich mee. Het toepassen van de bovenvermelde technische maatregelen is economisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven die een nieuwe kuilplaat aanleggen.

referentie in BREF

/

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Vervuiling van de run-off van de kuilplaat beperkenJa 2
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 Technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven die een nieuwe kuilplaat aanleggen

Organisatorische maatregelen (b.v. de kuilplaat proper houden door schoonvegen en de kuil na elk gebruik goed af te sluiten) zijn technisch haalbaar bij een bestaande kuilplaat

2 BBT voor alle veeteeltbedrijven die een nieuwe kuilplaat aanleggen; het proper houden van de kuilplaat door schoonvegen en het goed afsluiten van de kuil na elk gebruik is BBT voor alle veeteeltbedrijven met een kuilplaat.