Gebruik maken van fosforvrije reinigingsproducten voor het reiniging van de melkwinningsapparatuur

beschrijving techniek

Door de zure reinigingsproducten op basis van fosforzuur te vervangen door producten op basis van organische zuren, zou de fosforconcentratie van het influent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie beperkt kunnen worden.

technische haalbaarheid

Fosforvrije reinigingsproducten zijn theoretisch toepasbaar in de melkveehouderij maar zijn anno 2005 nog niet beschikbaar in Vlaanderen, omwille van praktische en commerciële redenen. Alvorens reinigingsproducten aangewend mogen worden in de Vlaamse veeteeltsector dienen ze erkend te zijn.

Opmerking
Voor een lijst van erkende ontsmettingsmiddelen en hun toepassingsgebied wordt verwezen naar de website van het FAVV (http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/informatie/toegelatenbiociden/).

milieu-impact

Uit een vergelijking van een aantal merken van fosforhoudende reinigingsproducten die anno 2005 courant worden toegepast in de Vlaamse melkveehouderij blijkt dat het fosforgehalte varieert tussen 15 en 30% H3PO4.

Door het toepassen van fosforvrije reinigingsproducten zou het fosforgehalte in het afvalwater beperkt kunnen worden. Concrete informatie hieromtrent ontbreekt anno 2005 nog.

economische haalbaarheid

Hieromtrent is geen concrete informatie beschikbaar.

referentie in BREF

/

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik maken van fosforvrije reinigingsproducten voor het reiniging van de melkwinningsapparatuurNee
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 Anno 2005 nog niet beschikbaar in Vlaanderen, omwille van praktische en commerciële redenen