Bodem

Beschrijving

Emissies naar de bodem in (mest)covergistingsinstallaties kunnen ontstaan ter hoogte van o.a. de volgende processtappen (Bedrijfsbezoeken, 2010 en 2011; DLV, 2011b):

  • opslag van de inputstromen (mest, energiegewassen en OBA);
  • eigenlijke procesvoering (bv. in het geval van schuimvorming);
  • opslag van het digestaat;
  • opslag van chemicaliën voor de luchtbehandelingsinstallatie (bv. H2SO4 voor de chemische wasser).

Daarnaast is er ook een mogelijk risico voor bodemverontreiniging bij de valorisatie (verbranding) van het biogas (minerale oliën, bv. voor de WKK). Vermits deze activiteit buiten de scope van deze BBT-studie valt, worden deze risico’s op bodemverontreiniging niet verder behandeld.

Kwantitatieve inschatting

Voor zover gekend zijn er geen kwantitatieve gegevens beschikbaar betreffende het risico op bodemverontreiniging.

Milieuvriendelijke technieken

De technieken met betrekking tot de beperking van het risico op bodemverontreiniging hebben veelal een impact op meerdere milieucompartimenten. De technieken ter voorkomen van bodemverontreiniging zijn daarom mee opgenomen bij "Overige".