Afval/nevenstromen

Beschrijving

Naast het (verwerkt) digestaat dat gebruikt kan worden in de landbouw, komen mogelijk de volgende vaste afval/nevenstromen vrij, direct gelinkt aan de activiteiten in een (mest)covergistingsinstallatie:

 • niet verwerkte/geweigerde inputstromen (bv. OBA); hierbij is het belangrijk om een procedure voor verwijdering te voorzien voor inputstromen die niet voldoen aan de vereisten voor aanvaarding (zie ook overige - Bedrijfsvoering van de (mest)covergistingsinstallatie optimaliseren);
 • niet-conform digestaat;
 • sedimentfracties (bv. zand en grof materiaal) uit de vergistinginstallatie;
 • adsorptie- en filtermateriaal.

opmerkingen

 • Voorbeelden van vloeibare afvalstromen die mogelijk vrijkomen ter hoogte van de (mest)covergistingsinstallatie zijn terug te vinden bij afvalwater/vloeibare afvalwaterstromen.
 • Voor niet-conform digestaat en bezinksel uit een vergistingstank (sedimentfracties) moet er een aparte bemonstering zijn bij het leegmaken van de tank.

Daarnaast kunnen ook er ook algemene vaste afvalstromen vrijkomen, bv. restafval, plastic en papier en karton. Verder kunnen er ook afvalstromen vrijkomen bij de valorisatie van het biogas (bv. afgewerkte oliën ter hoogte van de WKK) of bij de behandeling van verontreinigd hemelwater zoals slib van olie-afscheider. Gezien deze afvalstromen niet direct gelinkt zijn aan de bestudeerde (mest)covergistingsactiviteiten worden de ermee gelinkte milieuvriendelijke technieken zoals afvalstoffen gescheiden inzamelen, afgewerkte olie afvoeren via een erkend verwerker of slib van de olie-afscheider opvangen en afvoeren via een erkend verwerker niet verder in detail besproken.

Kwantitatieve inschatting

Het al dan niet ontpakken van bv. voedingsmiddelen heeft een belangrijke impact op de hoeveelheid verpakkingsafval die er ter hoogte van de (mest)covergistingsinstallatie vrijkomt. In Vlaanderen gebeurt de ontpakkingsactiviteit veelal extern (bv. door voedingsbedrijven zelf of via een tussenpersoon), zeker indien het gaat om landbouwgerelateerde (mest)covergistingsinstallaties (gelegen in agrarisch gebied).

Voor zover gekend is er geen kwantitatieve informatie beschikbaar over de hoeveelheid van de verschillende afval/nevenstromen die vrijkomen bij (mest)covergisting.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Mits een goede planning, optimale opslag (zie ook kandidaat-BBT ‘Opslag van inputstromen, tussenproducten en eindproducten optimaliseren’) en op voorwaarde dat de nodige afspraken gemaakt worden met stroomopwaartse leveranciers.

2 Deze maatregel is technisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties die digestaat en/of biogas behandelen. Vermits pocketvergisters veelal geen behandeling van het digestaat en/of biogas toepassen, is deze techniek minder relevant voor deze categorie van vergistingsinstallaties. Bij externe regeneratie en/of afvoer van het adsorptie- en filtermateriaal dienen goede afspraken gemaakt te worden met stroomafwaartse leveranciers.

3 Kosten voor regeneratie en/of afvoer van adsorptie- en filtermateriaal.

4 BBT voor alle (mest)covergistingsinstallaties die digestaat en/of biogas behandelen.