Beschikbare milieuvriendelijke technieken

In dit deel lichten we de verschillende maatregelen toe die in (mest)covergistingsinstallaties geïmplementeerd kunnen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken. De milieuvriendelijke technieken worden besproken per milieudiscipline. Bij de bespreking van de milieuvriendelijke technieken komen telkens volgende punten aan bod:

 • beschrijving van de techniek;
 • toepasbaarheid van de techniek: technische haalbaarheid;
 • milieuvoordeel van de techniek: milieu-impact;
 • financiële aspecten van de techniek: economische haalbaarheid.

De informatie in dit deel vormt de basis waarop de BBT-evaluatie zal gebeuren. Het is dus niet de bedoeling om hier reeds een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde technieken. Het feit dat een techniek in dit hoofdstuk besproken wordt, betekent met andere woorden niet per definitie dat deze techniek BBT is.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Water
Watergebruik voorkomenJa
Watergebruik optimaliserenJa
Afvalwater/vloeibare afvalstromen
Hoeveelheid en belasting van afvalwater/vloeibare afvalstromen beperkenJa
Afvalwater/vloeibare afvalstromen oordeelkundig toepassen, verwerken, lozen of afvoerenJa
Energie
Gebruik maken van zo vers mogelijk inputmateriaal om de biogasproductie te maximaliserenJa
Processen optimaliseren om overmatig energieverbruik te voorkomen of te beperkenJa
Afval/nevenstromen
Gebruik maken van zo vers en zuiver mogelijke mest, energiegewassen en/of OBA om de hoeveelheid niet verwerkte of niet verwerkbare inputstromen te beperkenJa
Sedimentfractie van de vergister op een gepaste wijze afvoerenJa
Adsorptie- en filtermateriaal zo veel als mogelijk hergebruiken en/of afvoeren via externenJa 11
Lucht/geur/stof
Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies zoveel mogelijk vermijden door toepassing van brongerichte en/of procesgeïntegreerde maatregelenJa
Geuremissies accuraat opvolgenJa
Opslag van inputstromen, tussenproducten en eindproducten optimaliserenJa
Geurveroorzakende processen uitvoeren in een gesloten ruimte in onderdrukJa
Luchtemissies opvangen aan de bron via (punt)afzuiging en een geschikte (combinatie van) end-of-pipe luchtbehandelings- techniek(en) toepassen
geurvgtg 16
stofvgtg 18
ammoniakvgtg 20
Geluid/trillingen
Geluidshinder aanpakken aan de bron op het niveau van ontwerp, selectie, procesvoering en onderhoudJa
Geluidshinder veroorzaakt door voertuigen beperkenJa
Toepassen van geluidsschermen of groenschermenvgtg 21
Overige
Ontwerp van de (mest)covergistingsinstallatie optimaliserenJa
(Mest)covergistingsinstallatie optimaal onderhoudenJa
Bedrijfsvoering van de (mest)covergistingsinstallatie optimaliserenJa
Digestaatbehandeling optimaliserenJa 23
Biogasbehandeling optimaliserenJa 25
Hygiëne op het bedrijfsterrein verzorgenJa
Veiligheid op het bedrijfsterrein en ter hoogte van de (mest)covergistingsinstallatie garanderenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Er dient steeds voldaan te worden aan de geldende wettelijke bepalingen.

2 Hygiëne-eisen zijn mogelijk een beperkende factor voor het aanwenden van alternatieve waterbronnen.

3 In het geval van propere verhardingen en overdekte opslag (bv. inputstromen).

4 In het geval van overdekte opslag (bv. inputstromen).

5 De concrete invulling van deze maatregel dient op bedrijfsniveau bepaald te worden.

6 Indien afvalwaterzuiveringtechnieken dienen toegepast te worden (bv. in het geval van lozing) of stromen afgevoerd moeten worden voor externe verwerking (bv. concentraten).

7 Mits een goede productieplanning, een optimale opslag (zie ook kandidaat-BBT ‘Opslag van inputstromen, tussenproducten en eindproducten optimaliseren’) en op voorwaarde dat de nodige afspraken gemaakt worden met stroomafwaartse leveranciers.

8 Mits een goede planning, optimale opslag (zie ook kandidaat-BBT ‘Opslag van inputstromen, tussenproducten en eindproducten optimaliseren’) en op voorwaarde dat de nodige afspraken gemaakt worden met stroomopwaartse leveranciers.

9 Deze maatregel is technisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties die digestaat en/of biogas behandelen. Vermits pocketvergisters veelal geen behandeling van het digestaat en/of biogas toepassen, is deze techniek minder relevant voor deze categorie van vergistingsinstallaties. Bij externe regeneratie en/of afvoer van het adsorptie- en filtermateriaal dienen goede afspraken gemaakt te worden met stroomafwaartse leveranciers.

10 Kosten voor regeneratie en/of afvoer van adsorptie- en filtermateriaal.

11 BBT voor alle (mest)covergistingsinstallaties die digestaat en/of biogas behandelen.

12 De concrete invulling van deze maatregel dient op bedrijfsniveau bepaald te worden. Een aantal maatregelen zijn enkel relevant voor bedrijven die digestaat en/of biogasbehandeling toepassen (bv. ‘Biogasbehandeling optimaliseren’ en ‘Digestaatbehandeling optimaliseren’). Vermits pocketvergisters veelal geen behandeling van het digestaat en/of biogas toepassen, zijn dergelijke maatregelen minder relevant voor deze categorie van vergistingsinstallaties.

13 Het merendeel van deze maatregelen vergt voornamelijk inspanningen betreffende planning en mentaliteit.

14 Het inschakelen van een erkend MER-deskundige in de discipline lucht houdt een zekere kost is.

15 Luchtbehandeling zal economisch gezien vermoedelijk beter haalbaar zijn voor grote vergistingsinstallaties in vergelijking met kleine (mest)covergistingsinstallaties (bv. pocketvergisters) omwille van het schaalvoordeel.

16 BBT Indien brongerichte en/of procesgeïntegreerde maatregelen ontoereikend zijn om geurhinder te vermijden, afhankelijk van de lokale situatie.

17 ATEX staat voor de Franse benaming "ATmosphère EXplosible" en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Vanaf 1 juli 2003moeten organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat voldoen aan de nieuwe ATEX 137 richtlijn (richtlijn 1999/92/EG). Een andere richtlijn is de ATEX 95 richtlijn (richtlijn 94/9/EG). Deze richtlijn is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.

18 BBT Indien digestaatbehandelingstechnieken worden toegepast (bv. drogen, indampen en korrelen) waarbij stofemissies vrijkomen.

19 ATEX staat voor de Franse benaming "ATmosphère EXplosible" en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Vanaf 1 juli 2003moeten organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat voldoen aan de nieuwe ATEX 137 richtlijn (richtlijn 1999/92/EG). Een andere richtlijn is de ATEX 95 richtlijn (richtlijn 94/9/EG). Deze richtlijn is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.

20 BBT indien brongerichte en/of procesgeïntegreerde maatregelen niet volstaan om een emissieniveau <10 mg/Nm³ te behalen (huidige VLAREM-norm).

21 BBT in het geval van geluidshinder en/of visuele hinder (vermoedelijk meer aan de orde voor (mest)covergistingsinstallaties gelegen in agrarisch (waardevol) gebied).

22 Deze techniek in minder relevant voor pocketvergisters, vermits deze categorie van vergisters veelal geen digestaatbehandeling toepast.

23 BBT voor alle (mest)covergistingsinstallaties die digestaat behandelen.

24 Deze techniek in minder relevant voor pocketvergisters, vermits deze categorie van vergisters veelal geen biogasbehandeling toepast

25 BBT voor alle (mest)covergistingsinstallaties die biogas behandelen.