Geluid/trillingen

Beschrijving

Geluid en trillingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld:

 • transportactiviteiten;
 • ventilatoren;
 • pompen;
 • roerwerken;
 • beluchters;
 • motoren (bv. WKK);
 • scheidingsinstallatie dikke/dunne fractie;
 • fakkelinstallatie

Verder kunnen transportactiviteiten (laden en lossen) mogelijk ook geluidshinder veroorzaken.

Daarnaast is de WKK ook een belangrijke geluidsbron. Gezien valorisatie (verbranding) van het biogas buiten de scope van deze BBT-studie valt, wordt deze geluidsbron niet verder behandeld.

Kwantitatieve inschatting

Er zijn weinig of geen kwantitatieve gegevens beschikbaar betreffende geluid en trillingen in (mest)covergistingsinstallaties.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 BBT in het geval van geluidshinder en/of visuele hinder (vermoedelijk meer aan de orde voor (mest)covergistingsinstallaties gelegen in agrarisch (waardevol) gebied).