Geluidshinder veroorzaakt door voertuigen beperken

Beschrijving techniek

Geluidshinder veroorzaakt door voertuigen kan worden beperkt door toepassen van o.a. de volgende maatregelen:

 • mobiliteitsaspecten vastleggen in overleg met de gemeente;
 • afspraken maken met stroomopwaartse en stroomafwaartse leveranciers om het aantal transportbewegingen te beperken;
  voorbeeld:
  aanvoer van inputstromen en afvoer van digestaat combineren;
  opmerking:
  Omwille van redenen van hygiëne (rein/onrein) is het niet altijd mogelijk om de aanvoer van inputstromen en de afvoer van digestaat te combineren. Vrachtwagens die dierlijke bijproducten aanleveren en daarna gehygiëniseerd materiaal wensen te vervoeren, moeten eerst gereinigd en ontsmet worden. Voor bepaalde vrachtwagens vereist dit tank cleaning (veelal een externe activiteit). Ook voor wat betreft plantaardige OBA mogen plantpathogenen en/of onkruidzaden niet overgaan van aanvoer naar eindproduct.
 • gemaakte afspraken inzake de transporttijden van aan- en afvoer van de grondstoffen en eindproducten respecteren (zie bijvoorbeeld de bepalingen in VLAREM II, artikel 5.2.1.6.§4: de aan- en afvoer van de grondstoffen en eindproducten mag niet gebeuren tussen 19u en 7u en op zon- en feestdagen);
 • motoren van vrachtwagens en landbouwvoertuigen niet nodeloos laten draaien.

Technische haalbaarheid

Geluidshinder door voertuigen beperken, is technisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties, op voorwaarde dat de nodige afspraken gemaakt worden met stroomopwaartse (bv. landbouwers, leveranciers van grond- en hulpstoffen, transporteurs) en stroomafwaartse (bv. landbouwers, transporteurs) partners.

Milieu-impact

Door het toepassen van deze maatregel kan hinder door geluid en trillingen veroorzaakt door voertuigen beperkt worden.

Economische haalbaarheid

Het beperken van hinder door geluid en trillingen veroorzaakt door voertuigen brengt geen uitgesproken kostenverhoging of –verlaging met zich mee maar vraagt in veel gevallen een zekere mentaliteitswijziging. Deze maatregel wordt beschouwd als economisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Geluidshinder veroorzaakt door voertuigen beperkenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect