Energie

Beschrijving

De meest energievragende processtappen bij (mest)covergisting zijn:

 • de voorbehandeling van de inputstromen (bv. menging, voorbereiding, hygiënisatie);
 • de eigenlijke vergistingsstap (bv. opwarming inhoud vergister);
 • nabehandeling van het digestaat (bv. hygiënisatie, indampen, drogen).

Daarnaast is energie vereist voor bv. de aandrijving van transportsystemen en nutsvoorzieningen zoals verlichting en verwarming/koeling van ruimten.

Globaal kan echter gesteld worden dat covergisting energie oplevert. Covergisting draagt bij tot de productie van groene stroom via valorisatie van het geproduceerde biogas.

Kwantitatieve inschatting

Anno 2010 wordt in het geproduceerde biogas van de (mest)covergistingsinstallatie zo veel als mogelijk gevaloriseerd in het productieproces (bv. op temperatuur houden van de vergister) of voor ruimteverwarming.

In een concreet Vlaams bedrijf (relatief kleine installatie) dat naast mest ook energiegewassen en OBA vergist (capaciteit 20.000 ton/jaar) komt jaarlijks ongeveer 2.500.000 m³ biogas vrij. Via een WKK wordt het biogas gevaloriseerd:

 • als warmte: ongeveer 7.500 MW thermisch vermogen, goed voor ongeveer de helft van de benodigde warmte die jaarlijks wordt ingezet voor het drogen van digestaat (ongeveer 10.000 ton), hygiënisatie, het op temperatuur houden van de vergister en ruimteverwarming.
 • als elektriciteit: ongeveer 5.500.000 kWu, waarvan ongeveer 160.000 kWu jaarlijks wordt ingezet ter hoogte van de (mest)covergistingsinstallatie.

opmerking:
Voor een (mest)covergistingsinstallatie met een grotere verwerkingscapaciteit kan verwacht worden dat de energiebalans gunstiger is dan in het hoger vermeld voorbeeld (LT Eco, 2011).

De BREF Waste Treatments Industries (WT) vermeldt een totaal energieverbruik van 55 kWe per ton verwerkt materiaal (afval) voor een installatie die scheiding en anaerobe vergisting omvat. Deze energie kan (deels) opgewekt worden via valorisatie van het geproduceerde biogas. Naar schatting 1/3 van het gevaloriseerde biogas wordt aangewend om de vergistingstank op temperatuur te houden (EIPPCB, 2005).

Voor een (mest)covergistingsinstallatie in Vlaanderen bedraagt het warmteverbruik voor het proces ongeveer 8 tot 12% van de totale warmteproductie. In Vlaanderen kan een biogasproject enkel rendabel zijn als het een hoge biogasoutput per m³ vergister haalt. Op Europese schaal en zeker voor afvalvergisters of afvalwatervergisters kan dit veel lager zijn.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Mits een goede productieplanning, een optimale opslag (zie ook kandidaat-BBT ‘Opslag van inputstromen, tussenproducten en eindproducten optimaliseren’) en op voorwaarde dat de nodige afspraken gemaakt worden met stroomafwaartse leveranciers.