Watergebruik optimaliseren

Beschrijving techniek

Water wordt voornamelijk aangewend tijdens de voorbehandelingsstap, de hygiënisatiestap, in bepaalde luchtbehandelingsinstallaties en bij reinigingsactiviteiten.

Het watergebruik in (mest)covergistinginstallaties kan geoptimaliseerd worden door zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieve waterbronnen, zoals

 • proceswater, bv.
 • koelwater (bv. van motoren);
 • filtraat dat ontstaat bij de nabehandeling van het digestaat (bv. membraanfiltratie);
 • condenswater dat vrijkomt tijdens de behandeling van het biogas (bv. ontwateren) of bij warmterecuperatie;
 • reinigingswater;
 • spoelwater;
 • niet-verontreinigd hemelwater.

(zie ook afvalwater/vloeibare afvalstromen)

opmerkingen:

 • De technieken ‘Opstellen van een waterbalansschema’ en ‘Gebruik maken van alternatieve waterbronnen’ zijn geselecteerd als BBT voor alle veeteeltbedrijven (Derden A. et al., 2006).
 • De volgende technieken met betrekking tot het gebruik van alternatieve waterbronnen zijn terug te vinden op de LTL (limitatieve technologieënlijst (ecologiepremie)):
  • een installatie voor de opvang, de behandeling en het gebruik van hemelwater voorzien (LTL 200016 [1] );
  • een installatie voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater voorzien (afgeleid van LTL 1327);
  • een waterzuiveringsinstallatie voor het hergebruik van reinigingswater voor het reinigen van de transportvoertuigen voorzien (afgeleid van LTL 1328).

Technische haalbaarheid

De concrete invulling van deze maatregelen dient op bedrijfsniveau te gebeuren. Beschikbaarheid en toepasbaarheid van alternatieve waterbronnen kan variëren naargelang de specifieke situatie. Hygiëne-eisen zijn mogelijk een beperkende factor voor het aanwenden van alternatieve waterbronnen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze maatregel globaal genomen niet technisch haalbaar zou zijn.

Het optimaliseren van de reinigingsactiviteiten, is onderdeel van goede bedrijfspraktijk en wordt beschouwd als technisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties.

Milieu-impact

Door toepassing van deze maatregelen kan het waterverbruik en de hoeveelheid afvalwater ter hoogte van de (mest)covergistingsinstallatie beperkt worden. Mogelijk kan ook het energieverbruik (voor opwarming) beperkt worden. Mogelijk kan geurhinder optreden bij het recupereren van proceswater.

Economische haalbaarheid

De kostprijs van het inzetten van alternatieve waterbronnen is afhankelijk van de eventuele afvalwaterzuivering die toegepast dient te worden. Verder dient de nodige opslagcapaciteit voorzien te worden. Het optimaliseren van de reinigingsactiviteiten werkt kostenbesparend (water en energie).
[1] Op de LTL-lijst wordt melding gemaakt van regenwater ipv hemelwater.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Watergebruik optimaliserenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Hygiëne-eisen zijn mogelijk een beperkende factor voor het aanwenden van alternatieve waterbronnen.