Watergebruik voorkomen

Beschrijving techniek

Water wordt voornamelijk aangewend tijdens de hygiënisatiestap, in bepaalde luchtbehandelingsinstallaties en bij reinigingsactiviteiten.

Voorbeelden van maatregelen die toegepast kunnen worden (voor zover voldaan aan de geldende wettelijke bepalingen) om het waterverbruik te voorkomen, zijn:

 • in een eerste reinigingsstap, eventueel voorafgaand aan een natte reiniging, zoveel mogelijk droog reinigen van opslagrecipiënten, installaties, terreinen en lokalen door middel van bv. borstels of trekkers;
 • gemorste vaste input- en outputstromen opscheppen (door middel van bv. een schep) en terugvoeren naar de betreffende opslag;
 • gemorste vloeistoffen oordeelkundig verwijderen.

opmerking
De techniek ‘Grof vuil verwijderen door droog reinigen’ is geselecteerd als BBT voor alle veeteeltbedrijven (Derden A. et al., 2006).

Technische haalbaarheid

Droog reinigen kan ervaren worden als tijdrovend maar neemt niet noodzakelijk meer tijd in beslag dan enkel nat reinigen. Deze maatregel wordt beschouwd als technisch haalbaar voor alle (mest)covergistinginstallaties.

Milieu-impact

Door toepassing van deze maatregelen kan het watergebruik alsook de belasting van het afvalwater beperkt worden. Mogelijk kan ook het energieverbruik (voor opwarming) beperkt worden.

Economische haalbaarheid

Het implementeren van deze milieuvriendelijke techniek vereist voornamelijk een mentaliteitswijziging, maar brengt niet direct een uitgesproken kostenverhoging of kostenvermindering met zich mee. Deze maatregel wordt als economisch haalbaar beschouwd voor alle (mest)covergistinginstallaties.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Watergebruik voorkomenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Er dient steeds voldaan te worden aan de geldende wettelijke bepalingen.