Sedimentfractie van de vergister op een gepaste wijze afvoeren

Beschrijving techniek

De sedimentfractie van de vergister wordt ook wel asrest genoemd. De volgende opties voor afvoer worden in de praktijk in Vlaanderen toegepast:

 • uitrijden op het land, op voorwaarde, dat voldaan is aan de betreffende bepalingen van VLARE(M)A (o.a. analyses) en andere relevante wettelijke bepalingen, bv. Verordening 1069/2009), eventueel opgemengd met andere stromen (bv. mest of digestaat);
 • oproeren met het digestaat (verdunning) en samen met het ruwe digestaat afvoeren of evt. verder nabehandelen;
 • afvoer naar compostering (op voorwaarde dat voldaan is aan de VLAREA-normen);
 • verbranding.

opmerking:
De techniek ‘Afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren’ is geselecteerd als BBT voor alle veeteeltbedrijven (Derden A., et al., 2006).

Technische haalbaarheid

In de praktijk bestaat er een reëel risico dat de sedimentfractie van de vergister voor sommige parameters niet voldoet aan de bepalingen van VLAREA en andere relevante wettelijke bepalingen (bv. Verordening 1069/2009) (bv. overschrijding omwille van opconcentratie van bepaalde stoffen). De maatregel op zich is technisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties. De concrete invulling ervan is o.a. afhankelijk van de samenstelling van de sedimentfractie.

Milieu-impact

Door de sedimentfractie van de vergister op een gepaste manier af te voeren wordt vermeden dat afval op een ongecontroleerde wijze in het milieu (bv. oppervlaktewater, bodem) terecht komt.

Economische haalbaarheid

De kostprijs van deze maatregel is afhankelijk van de concrete invulling ervan. Enkele voorbeelden van kostprijzen zijn (2011, incl. BTW en evt. transportkosten):

 • afvoer naar compostering: ongeveer 40€/ton;
 • verbranding: ongeveer 150 €/ton.

Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze maatregel niet economisch haalbaar zou zijn voor alle (mest)covergistingsinstallaties.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Sedimentfractie van de vergister op een gepaste wijze afvoerenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect