Adsorptie- en filtermateriaal zo veel als mogelijk hergebruiken en/of afvoeren via externen

Beschrijving techniek

Adsorptie- en filtermateriaal komen vrij bij o.a.:

 • scheiding dikke en dunne fractie van het digestaat met behulp van strofilters en microfilters;
 • verdere behandeling van de dunne fractie van het digestaat met behulp van membraanfiltraties (bv. microfiltratie (MF), ultrafiltratie (UF), nanofiltratie (NF) of omgekeerde osmose (OO);
 • ontzwavelen van het biogas met behulp van adsorptie (bv. actief koolfilter, ijzerhoudende materialen) of een biowasser;
 • NH3-verwijdering uit het biogas met behulp van een biologische filter;
 • CO2-verwijdering uit het biogas met behulp van absorptie in polyethyleenglycol.

In veel gevallen kan adsorptie- en filtermateriaal een aantal keer hergebruikt worden. Hiervoor dient het materiaal in veel gevallen geregenereerd te worden. Dit kan zowel intern gebeuren (bv. beluchten van actief koolfilter) als extern (via leverancier). Indien het materiaal niet meer kan ingezet worden in het productieproces dient het via een erkend verwerker (eventueel leverancier) afgevoerd te worden.

opmerking:
De techniek ‘Afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren’ is geselecteerd als BBT voor alle veeteeltbedrijven (Derden A., et al., 2006).

Technische haalbaarheid

Deze maatregel is technisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties die digestaat en/of biogas behandelen. Vermits pocketvergisters veelal geen behandeling van het digestaat en/of biogas toepassen, is deze techniek minder relevant voor deze categorie van vergistingsinstallaties.

Bij externe regeneratie en/of afvoer van het adsorptie- en filtermateriaal dienen goede afspraken gemaakt te worden met stroomafwaartse leveranciers.

Milieu-impact

Door adsorptie- en filtermateriaal zo veel als mogelijk te hergebruiken en/of af te voeren via externen kan voorkomen worden dat deze afvalstromen ongecontroleerd in het milieu terecht komen.

Economische haalbaarheid

Regeneratie en/of externe afvoer van adsorptie- en filtermateriaal brengt een zekere kost met zich mee. Anderzijds kan door hergebruik de hoeveelheid vers materiaal beperkt worden, wat kostenbesparend is. Globaal genomen wordt deze maatregel beschouwd als economisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Adsorptie- en filtermateriaal zo veel als mogelijk hergebruiken en/of afvoeren via externenJa 3
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Deze maatregel is technisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties die digestaat en/of biogas behandelen. Vermits pocketvergisters veelal geen behandeling van het digestaat en/of biogas toepassen, is deze techniek minder relevant voor deze categorie van vergistingsinstallaties. Bij externe regeneratie en/of afvoer van het adsorptie- en filtermateriaal dienen goede afspraken gemaakt te worden met stroomafwaartse leveranciers.

2 Kosten voor regeneratie en/of afvoer van adsorptie- en filtermateriaal.

3 BBT voor alle (mest)covergistingsinstallaties die digestaat en/of biogas behandelen.