Gebruik maken van zo vers en zuiver mogelijke mest, energiegewassen en/of OBA om de hoeveelheid niet verwerkte of niet verwerkbare inputstromen te beperken

Beschrijving techniek

Om de hoeveelheid niet verwerkte of niet verwerkbare inputstromen te beperken dient men gebruik te maken van zo vers en zuiver mogelijke mest, energiegewassen en/of OBA. Een goede productieplanning alsook goede afspraken met stroomopwaartse leveranciers (bv. landbouwers, leveranciers van grond- en hulpstoffen, transporteurs) betreffende o.a. de samenstelling (bv. minimale droge stofgehalte[1]) en de kwaliteit (geen chemische, fysische of (micro)biologische verontreinigingen) van de inputstromen en de timing van aanvoer is hierbij onontbeerlijk (zie ook Energie - Gebruik maken van zo vers mogelijk inputmateriaal om de biogasproductie te maximaliseren).

opmerkingen:

 • Bermmaaisel kan worden voorbehandeld om fysische verontreinigingen (bv. zwerfmateriaal, zand) eerst te verwijderen (=zuiver materiaal). Hierdoor kan het zijn dat het niet meer zo 'vers' is, maar toch een betere vergistingscapaciteit krijgt namelijk door het opzuiveren.
 • Uit de praktijk blijken er zich een aantal technische problemen voor te doen indien 100% OBA-vergisters bermmaaisel mee aanwenden als input. Deze problemen kunnen zich voordoen ter hoogte van de invoer van het materiaal in de (mest)covergistingsinstallatie of tijdens de procesvoering. Een voorbeeld is het optreden van verstopping van de installatie als gevolg van een dikkere vloeibaarheid van het digestaat en laagvorming die optreedt in de vergister (ODE Vlaanderen, 2011b; Vlaco, 2011f; www.graskracht.be).

Indien inputstromen lokaal opgeslagen dienen te worden alvorens in de vergistingsinstallatie in te brengen, dient deze opslag in optimale omstandigheden te gebeuren gedurende een zo kort mogelijke periode (zie ook Lucht/geur/stof - Opslag van inputstromen, tussenproducten en eindproducten optimaliseren).

Technische haalbaarheid

Gebruik maken van zo vers mogelijke input valt onder de maatregel van goede bedrijfspraktijk. Onzuiverheden zoals sedimentfracties (bv. grond en zand) komen het bedrijf binnen via de aangevoerde inputstromen. Een goed acceptatieprotocol is dus aan de orde (zie ook overige - Bedrijfsvoering van de (mest)covergistingsinstallatie optimaliseren).

Deze maatregel is technisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties mits een goede planning, optimale opslag en op voorwaarde dat de nodige afspraken gemaakt worden met stroomopwaartse leveranciers.

Milieu-impact

Door gebruik te maken van zo vers mogelijke mest, energiegewassen en/of OBA kan de hoeveelheid afval beperkt worden. Ook geurhinder kan beperkt worden. Daarnaast zal ook de gevormde hoeveelheid biogas verhogen indien gebruik gemaakt wordt van vers inputmateriaal.

Economische haalbaarheid

Wanneer alle inputmateriaal vers moet zijn, neemt mogelijk het aantal transportbewegingen toe (met toenemende kosten). Uit de praktijk blijkt immers dat bedrijven die OBA afzetten naar vergistingsinstallaties, veelal geneigd zijn om te wachten op volle vrachten eer ze gaan rijden. Het toepassen van deze maategel brengt dus mogelijk een kostenverhoging (transport) met zich mee. Globaal genomen wordt deze maatregel beschouwd als economisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties.
[1] Ter voorkoming van rotting en ten behoeve van een maximale valorisatie van de energie-inhoud.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik maken van zo vers en zuiver mogelijke mest, energiegewassen en/of OBA om de hoeveelheid niet verwerkte of niet verwerkbare inputstromen te beperkenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Mits een goede planning, optimale opslag (zie ook kandidaat-BBT ‘Opslag van inputstromen, tussenproducten en eindproducten optimaliseren’) en op voorwaarde dat de nodige afspraken gemaakt worden met stroomopwaartse leveranciers.