Geurbestrijding door beluchtingsprocessen

Beschrijving

Procesbeschrijving

Geurproblemen ontstaan wanneer bacteriegroei optreedt in anaërobe omstandigheden. Al de processen die in het punt “Varianten” opgesomd worden, hebben tot doel om op één of andere manier zuurstof in het water te brengen, waardoor dit water in aërobe omstandigheden gehouden/gebracht wordt.

Varianten

 • Constante circulatie: Het gezuiverd water wordt voortdurend in beweging gehouden ter voorkoming van geurhinder als gevolg van anaërobe omstandigheden. Ook problemen bij vorst worden hierdoor vermeden.
 • Beluchting: Inbrengen van luchtzuurstof d.m.v. een extern opgestelde surpressor en ondergedompelde bellenbeluchters, of d.m.v. een drijvende of ondergedompelde beluchtingsturbine ), zowel in de bezinkput als in de schoonwaterput.
 • Verneveling: Het afvalwater wordt via een sproeisysteem in de bezinkput gebracht om de zuurstofopname te bevorderen. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een nevelbed in de kettinggeul. Daarvoor plaatst men in de kettinggeul een 10 à 15 meter lange buis, met om de meter een sproeikop, die het recyclagewater vernevelt (Nering Bögel, 2002).

Stand van de techniek en referenties

De techniek van de beluchting wordt in alle vormen van aërobe biologische waterzuivering toegepast. Ervaring, zowel op grote als op kleine schaal, is dus ruimschoots voorhanden.

In volgende regeneratie-installaties in Vlaamse carwashes kan men één of andere vorm van beluchting terugvinden (niet exhaustief; in alfabetische volgorde):

 • City Carwash, St. Niklaas: bellenbeluchting
 • Clean Car, Dendermonde: bellenbeluchting
 • Ginis, Rotselaar: circulatie + beluchting
 • De Rotonde, Avelgem: verneveling
 • Smart Bubbles, St. Truiden: bellenbeluchting

Bekijk de voorbeelden in bijlage 4 van de BBT-studie

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Voordeel van bellenbeluchting t.o.v. circulatie en verneveling: betere beluchting
 • Voordeel van circulatie en verneveling t.o.v. bellenbeluchting: lager energieverbruik
 • Ofschoon het niet het opzet is van beluchte tanks, komt hierin vrijwel steeds biomassa tot ontwikkeling (tenzij men hierin systematisch desinfecterende producten doseert). Deze biomassa zorgt voor een (aanvullende) zuivering van het afvalwater (Nering Bögel, 2002).

Nadelen:

 • Mogelijke verstoring van bezinkingsprocessen (wanneer toegepast in bezinkbekkens)

Werkingsgraad

Niet van toepassing.

Hulpstoffen

Geen.

Automatiseringsgraad

Volautomatische werking op basis van een tijdsturing, of op basis van een zuurstofmeting (dit is een vrij duur meetinstrument).

Leveranciers

Beluchtingsapparatuur kan bekomen worden bij tal van leveranciers die veelal actief zijn op de afvalwaterzuiveringsmarkt.

Toepasbaarheid

/

Voordeel voor het Milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

Geen

Energieverbruik

 • Laag, in geval van circulatie en verneveling
 • Matig, in geval van bellenbeluchting

Veiligheidsaspecten

Geen speciale aandachtspunten.

Financiële aspecten

Gering.

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Geurbestrijding door beluchtingsprocessenJa
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect