Mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden

beschrijving techniek

De hoeveelheid mest en het moment van uitrijden dient maximaal afgestemd te worden op o.a. bodemgesteldheid, grondsoort en helling van de betrokken landbouwgrond, de soorten en groeistadium van de gewassen, en klimatologische omstandigheden zoals neerslag, windrichting en irrigatie. Het aanwenden van de mest op het land kan enkel toegestaan worden:

 • indien de betrokken landbouwgrond niet drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt is;
 • indien de betrokken landbouwgrond niet steil hellend is
 • bij afwezigheid van waterlopen in de nabijheid (een onbehandelde strook land vrijlaten);
 • zo kort mogelijk voordat de maximale gewasgroei en opname van voedingsstoffen optreedt;
 • in periodes waarin geen uitrijverbod geldt;
 • bij een gunstige windrichting ten opzichte van de omwonenden.

technische haalbaarheid

Globaal genomen is deze maatregel technisch haalbaar.

milieu-impact

Door het aanpassen van de mestaanwending aan de specifieke behoeften worden nutriëntemissies (lucht, bodem, grond- en/of oppervlaktewater) beperkt.

economische haalbaarheid

Globaal genomen is deze maatregel economisch haalbaar.

referentie in BREF

Zie BREF intensieve veeteelt (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003) paragrafen 4.1.3, 4.7, 4.10.1 en 5.1

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandighedenJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties