Optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie

beschrijving techniek

Optimale lokalisatie omvat naast een technische beoordeling (b.v. inplanting van bedrijfseenheden tov elkaar, herlokaliseren of groeperen van geuremissiebronnen), de evaluatie van metereologische omstandigheden (b.v. windrichting) en topografische gegevens (b.v. heuvels, waterlopen). Stallen en/of mestopslagplaatsen dienen binnen de bedrijfslocatie zoveel als mogelijk gelokaliseerd te worden op plaatsen waar ze de minste hinder (o.a. geur) vormen voor het milieu en omwonenden.

technische haalbaarheid

Optimale lokalisatie is onderdeel van een goede bedrijfsvoering. Globaal genomen kan optimaliseren binnen de bedrijfslocatie als technisch haalbaar beschouwd worden voor alle nieuwe stallen en/of nieuwe mestopslagplaatsen.

milieu-impact

Optimaliseren binnen de bedrijfslocatie heeft een gunstig effect op het milieu en omwonenden in zijn globaliteit. Enkele concrete aspecten hieromtrent zijn:

 • optimaal localiseren van bedrijfseenheden kan onnodig transport en eventueel bijhorende geluidshinder, alsook bijkomende activiteiten en eventueel bijhorende emissies beperken/voorkomen;
 • door het herlokaliseren of groeperen van geuremissiebronnen en rekening te houden met metereologische omstandigheden kan eventuele geurhinder voor omwonenden beperkt/voorkomen worden;
 • de kans op oppervlaktewaterverontreiniging kan beperkt worden door rekening te houden met de eventuele aanwezigheid/ligging van waterlopen.

economische haalbaarheid

Het optimaal lokaliseren van nieuwe stallen en/of nieuwe mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie is globaal genomen economisch haalbaar.

referentie in BREF

Zie BREF intensieve veeteelt (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003) paragrafen 4.1; 4.1.1, 4.8, 5.1, 5.2.5 en 5.3.5

De BREF vermeldt dat een goede bedrijfsvoering een essentieel onderdeel is van BBT.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatieJa 2
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 Technisch haalbaar voor nieuwe stallen en/of nieuwe mestopslagplaatsen

2 BBT voor nieuwe stallen en/of mestopslagplaatsen