Vermengen van stallucht met verse lucht

beschrijving techniek

Voor het vermengen van stallucht met verse lucht (verdunning) is een bijkomende ventilator vereist voor het aanzuigen van de verse lucht.

technische haalbaarheid

Het vermengen van stallucht met verse lucht is technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven.

milieu-impact

Het verdunnen van stallucht door vermengen met verse lucht heeft geen enkel effect op de hoeveelheid geurdeeltjes. Wel daalt de geurconcentratie doordat het debiet van de met geur beladen lucht vergroot.

Naar analogie met de voorgaande maatregel is ook verdunning geen efficiënte geurverwijderingtechniek, maar kan bij lokale geurhinder wel een oplossing bieden.

economische haalbaarheid

Globaal genomen is deze maatregel economisch haalbaar.

referentie in BREF

/

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Vermengen van stallucht met verse luchtNee 2
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 Geen efficiënte geurverwijderingtechniek, maar kan bij lokale geurhinder wel een oplossing bieden

2 In uitzonderlijke gevallen toepasbaar bij bestaande stallen, waarbij een lokaal geurhinderprobleem verdergaande maatregelen vereist