Vermindering van het warmwaterverbruik

Beschrijving

Procesbeschrijving

Bij roll-overs en wasstraten wordt warm water hooguit gebruikt bij de voorwas en het eventueel warm aanbrengen van een waxlaag (hotwax). Voor beide processen is ongeveer 10 liter warm water nodig. Door de stijgende aandacht voor inweekprocessen (factor “tijd”), met gebruik van nevelbogen, daalt de noodzaak om warm water (factor “temperatuur”) te gebruiken voor het bereiken van een goede voorspoeling.

In de self-carwash daarentegen wordt niet machinaal (d.w.z. met borstels of doeken) gewassen. Bovendien is de beschikbare inweektijd van de detergenten kort. In dit type van carwash is men dus genoodzaakt met warm water te (blijven) wassen.

Het warme waswater maakt daar typisch 40% van het totale waterverbruik uit. Spoeling gebeurt veelal met koud water.

Varianten

 • Verlenging van de inwerktijd van reagentia, b.v. door verlenging van de wasstraat.
 • Verhoging van de inwerkingsintensiteit, b.v. door gebruik van meer actieve producten.

Stand van de techniek en referenties

De meeste installaties van het type wasstraat en roll-over werken reeds volledig met koud water.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Belangrijke energiebesparing

Nadelen

 • Het wasproces duurt langer (wanneer men inspeelt op de factor tijd).
 • Actievere wasproducten zijn meestal ook agressiever en kunnen (meer) schade toebrengen aan voertuig, mens en/of milieu.
 • Het machinaal wassen kan lakschade veroorzaken.

Werkingsgraad

Niet van toepassing

Hulpstoffen

Eventueel: meer actieve producten

Automatiseringsgraad

Niet van toepassing.

Leveranciers

Niet van toepassing

Toepasbaarheid

Wanneer niet machinaal gewassen wordt (i.c. self-carwash), en/of wanneer niet voldoende inweektijd of actieve producten beschikbaar zijn, is het niet mogelijk om met koud water te wassen.

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu-aspecten

 • Energiebesparing leidt tot een verminderd verbruik van (meestal) fossiele brandstoffen en tot een daling van de CO2-uitstoot.
 • Meer agressieve wasproducten zijn vaak minder goed biologisch afbreekbaar.  Hierdoor kan het rendement van de waterzuiveringsinstallatie afnemen.

Energieverbruik

Voor de opwarming van 75 liter water van 20°C naar 60°C is ongeveer 1,4 kWh aan energie nodig (Nering Bögel, 2001).  Dit energieverbruik valt weg wanneer men met koud water gaat werken.

Veiligheidsaspecten

Geen speciale aandachtspunten.

Financiële aspecten

Tegenover de baten t.g.v. de energiebesparing staan een aantal kosten t.g.v. verlenging van de benodigde tijd voor het wasproces en/of de aankoop van actievere producten.

Er zijn niet voldoende gegevens voorhanden om hier een kosten-baten analyse te kunnen maken.

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Wassen met koud water in roll-over en wasstraatJa 1
Wassen met koud water in self-carwashNee
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 Gebruik van warm water is hooguit aanvaardbaar voor voorwas en het eventueel warm aanbrengen van een waslaag (hotwax).