Afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land

beschrijving techniek

Afvalwater dat mestdeeltjes bevat kan bestaan uit o.a. de volgende deelstromen:

 • mestsappen;
 • run-off van met mest bevuilde oppervlakken en materialen (b.v. mestkarren, kalverhutten en voederbakken);
 • reinigingswater van stallen;

en dient afgevoerd te worden naar de mestkelder.

technische haalbaarheid

Afvalwater dat mestdeeltjes bevat kan, samen met de mest, op het land uitgereden worden door middel van een mestverspreidingsinstallatie (zie procesbeschrijving - mest - aanwending), conform het mestdecreet en haar uitvoeringsbesluiten. Deze maatregel is technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven.

milieu-impact

Bij het toepassen van deze maatregel wordt vermeden dat nutriënten in het milieu (bodem, grond- en/of oppervlaktewater) terechtkomen door uitloging ter hoogte van het bedrijfsterrein. De aanwezige nutriënten worden nuttig gebruikt.

economische haalbaarheid

De volgende kostprijzen (vervangingswaarde) zijn terug te vinden in KWIN-rapportage:

 • mestplaat: 50-75 €/m², inclusief wanden van 50-75 cm hoog

 Het opvangen en het uitrijden op het land van afvalwater dat mestdeeltjes bevat is volgens expertinschatting economisch haalbaar.

referentie in BREF

Zie BREF intensieve veeteelt (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003) paragrafen 4.10 en 5.1

Deze techniek maakt in de BREF onderdeel uit van de maatregelen over Goede Agrarische Praktijk in de intensieve varkens- en pluimveehouderij.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het landJa 2
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 Technisch haalbaar voor mestsappen

2 In nieuwe en bestaande installaties