Verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en run-off van niet met mest bevuilde materialen vertraagd afvoeren naar het oppervlaktewater

beschrijving techniek

Afvalwaterstromen met een sterk verdunnend effect zijn niet aangewezen voor lozing op riool, behandeling in een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie of afvoer naar de mestkelder. Vertraagd afvoeren via een buffervoorziening en via een gracht naar het oppervlaktewater is een alternatieve afvoerwijze voor de verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en de run-off van niet met mest bevuilde materialen. Voorwaarde is wel dat vervuiling van deze afvalwaterstromen zoveel mogelijk wordt vermeden (b.v. proper houden van de kuilplaat). Een buffervoorziening is een voorziening voor het bufferen van water (b.v. vijver of betonnen put) met onderaan een vertraagde afvoer en bovenaan een noodoverlaat.

Voor het afscheiden van de verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat wordt in de praktijk gebruik gemaakt van een first flushsysteem.  (meer info zie Perssappen en de first flush van de kuilplaat opvangen en uitrijden op het land). Voor de run-off van niet met mest bevuilde materialen volstaat een voldoende grote bezinkput als behandeling.

Opmerkingen

 • Het is niet gedefinieerd wanneer run-off van verharde oppervlakten hemelwater is en wanneer bedrijfsafvalwater. Uit de praktijk blijkt dat het geheel voorkomen van bevuiling met silosappen en/of mest quasi onmogelijk is, en bijgevolg kan de run-off niet als niet-verontreinigd hemelwater beschouwd worden.
 • Indien nevenstromen uit de voedingsnijverheid vermengd worden met het kuilvoeder is een volledige afdekking onder een dak een bijkomende voorwaarde.

technische haalbaarheid

Deze maatregel is technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven. Voorwaarden zijn wel dat:

 • gebruik gemaakt wordt van zuiver kuilvoeder (zonder bijmenging van b.v. nevenstromen uit de voedingsnijverheid);
 • vervuiling van deze afvalwaterstromen zoveel mogelijk wordt vermeden (b.v. proper houden van de kuilplaat);
 • het first flushsysteem optimaal is afgesteld (verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat) / een voldoende grote bezinkput wordt voorzien (run-off van niet met mest bevuilde materialen).

Opmerking
de technische haalbaarheid van een scheidingssysteem vervuilde versus verdunde fractie werd eerder reeds geëvalueerd, zie Perssappen en de first flush van de kuilplaat apart opvangen en uitrijden op het land.

milieu-impact [1]

Het vertraagd afvoeren naar het oppervlaktewater van de verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en de run-off van niet met mest bevuilde materialen heeft mogelijk een aanrijking van nutriënten in het oppervlaktewater en/of grondwater tot gevolg.

Bij vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater dient er bij de bepaling van de lozingsvoorwaarden rekening gehouden te worden met de verdunningsmogelijkheden van het ontvangende oppervlaktewater, de kwaliteitsdoelstellingen en eventuele andere specifieke lokale omstandigheden.

economische haalbaarheid

De kostprijs van vertraagde afvoer is erg afhankelijk van het toegepaste systeem.

Een scheidingssysteem met overloop naar de gracht en opvang van de geconcentreerde fractie kost 500 € (excl. BTW, prijs van 1 leverancier).

Opmerking
Voor een inschatting van de economische haalbaarheid van een first flushsysteem wordt verwezen naar Perssappen en de first flush van de kuilplaat apart opvangen en uitrijden op het land.

Globaal genomen kan deze techniek als economisch haalbaar beschouwd worden.

referentie in BREF

/
[1] opmerking VMM, zie bijlage 5 van de BBT studie voor de veeteeltsector.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en run-off van niet met mest bevuilde materialen vertraagd afvoeren naar het oppervlaktewaterJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 BBT in het geval van zuiver kuilvoeder (zonder bijmenging van b.v. nevenstromen uit de voedingsnijverheid), en op voorwaarde dat vervuiling van deze afvalstromen zoveel mogelijk wordt vermeden en dat het first flushsysteem optimaal is afgesteld (verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat) / een voldoende grote bezinkput wordt voorzien (run-off van niet met mest bevuilde materialen). Opmerking VMM, zie bijlage 5.