Verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en run-off van niet met mest bevuilde materialen laten infiltreren

beschrijving techniek

Afvalwaterstromen met een sterk verdunnend effect zijn niet aangewezen voor lozing op riool, behandeling in een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie of afvoer naar de mestkelder. Een alternatieve techniek is infiltratie.

Infiltratie houdt in dat water ter plaatse in de ondergrond doorsijpelt door middel van een doorlaatbare verharding of tijdelijk wordt opgeslagen in een infiltratievoorziening en vanuit de infiltratievoorziening in de bodem wordt geïnfiltreerd.

Een infiltratievoorziening wordt gedefinieerd als een buffervoorziening waarbij de vertraagde afvoer gebeurt door infiltratie. Een buffervoorziening is een voorziening voor het bufferen van water met een vertraagde afvoer en een noodoverlaat.

Voor het afscheiden van de verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat wordt in de praktijk gebruik gemaakt van een first flushsysteem.  (meer info zie Perssappen en de first flush van de kuilplaat opvangen en uitrijden op het land). Voor de run-off van niet met mest bevuilde materialen volstaat een voldoende grote bezinkput als behandeling.

Opmerking

 • Het is niet gedefinieerd wanneer run-off van verharde oppervlakten hemelwater is en wanneer bedrijfsafvalwater. Uit de praktijk blijkt dat het geheel voorkomen van bevuiling met silosappen en/of mest quasi onmogelijk is, en bijgevolg kan de run-off niet als niet-verontreinigd hemelwater beschouwd worden.
 • Indien gebruik gemaakt wordt van sleufsilo’s zonder betonnen ondergrond (kopakker) is de kans op lokale vervuiling van de bodem reëel als gevolg van het insijpelen van perssappen en uitloging van nutriënten.
 • Indien nevenstromen uit de voedingsnijverheid vermengd worden met het kuilvoeder is een volledige afdekking onder een dak een bijkomende voorwaarde.

technische haalbaarheid

Globaal genomen is infiltratie technisch haalbaar. Lokale omstandigheden (b.v. beperkte infiltratiecapaciteit van de ondergrond, (tijdelijke) hoge grondwaterstand) kunnen echter het toepassen van infiltratievoorzieningen onmogelijk maken.

milieu-impact [1]

Het toepassen van deze maatregel houdt in dat afvalwater op 1 punt in de bodem wordt geloosd, met een reëel risico op puntvervuiling.

economische haalbaarheid

Bij gebrek aan praktijkvoorbeelden in de veehouderij, worden ter informatie enkele voorbeelden vermeld:

De investeringskost per m² infiltrerend oppervlak varieert zeer sterk: van 23 €/m² tot 70 €/m². De Bruto Totale Jaarlijkse Kost (BTJK) in €/jaar/m² infiltrerende verharding varieert van 2 tot 15 €/jaar/m² doorlatend oppervlak.

Opmerking
Voor een inschatting van de economische haalbaarheid van een first flushsysteem wordt verwezen naar Perssappen en de first flush van de kuilplaat apart opvangen en uitrijden op het land.

Globaal genomen kan deze techniek als economisch haalbaar beschouwd worden.

referentie in BREF

/
[1] opmerking VMM, zie bijlage 5 van de BBT studie voor de veeteeltsector

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en run-off van niet met mest bevuilde materialen laten infiltrerenNee 3
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 Lokale omstandigheden kunnen het toepassen van infiltratievoorzieningen onmogelijk maken

2 Reële kans op puntvervuiling

3 Ondanks een positieve beoordeling geen BBT vermits de 2 voorgaande technieken (beregenen op de weide en vertraagd afvoeren naar het oppervlaktewater) een lager risico op milieuvervuiling inhouden. Opmerking VMM, zie bijlage 5.