Verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en run-off van niet met mest bevuilde materialen beregenen op de weide

beschrijving techniek

Afvalwaterstromen met een sterk verdunnend effect zijn niet aangewezen voor lozing op riool, behandeling in een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie of afvoer naar de mestkelder. Een alternatieve wijze van afvoeren van de verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en de run-off van niet met mest bevuilde materialen is het opvangen van de afvalwaterstromen in een grote citerne (b.v. 20 m³) en deze door middel van een met vlotter aangedreven pomp beregenen op de nabijgelegen weide.

Voor het afscheiden van de verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat wordt in de praktijk gebruik gemaakt van een first flushsysteem. (meer info zie Perssappen en de first flush van de kuilplaat opvangen en uitrijden op het land). Voor de run-off van niet met mest bevuilde materialen volstaat een voldoende grote bezinkput als behandeling.

Opmerkingen

 • Het is niet gedefinieerd wanneer run-off van verharde oppervlakten hemelwater is en wanneer bedrijfsafvalwater. Uit de praktijk blijkt dat het geheel voorkomen van bevuiling met silosappen en/of mest quasi onmogelijk is, en bijgevolg kan de run-off niet als niet-verontreinigd hemelwater beschouwd worden.
 • Indien nevenstromen uit de voedingsnijverheid vermengd worden met het kuilvoeder is een volledige afdekking onder een dak een bijkomende voorwaarde.

technische haalbaarheid

De maatregel wordt anno 2005 voor zover bekend, slechts met succes toegepast op 1 veeteeltbedrijf, in het kader van het project ‘aanwenden van organisch aangereikte effluenten op het land- en tuinbouwbedrijf – casestudie: beregenen van silosappen op weiland’. Bij toepassing van de maatregel op een tweede bedrijf deden zich regelmatig technische problemen met de beregeningspomp voor.

Opmerking:

 • Door de aanwezigheid van nutriënten in de verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en run-off van niet met mest bevuilde materialen valt deze fractie onder de categorie andere meststoffen van de mestwetgeving.
 • Alvorens op de weide te mogen brengen is een ontheffing van de Federale Overheidsdienst en een gebruikscertificaat van OVAM vereist.
 • Om opbrenging van ‘andere meststoffen’ in de winter mogelijk te maken, stelt het mestdecreet dat deze o.a. minder dan 0.6 kg totale stikstof per ton mest moeten bevatten en dat slechts een beperkt gedeelte van de stikstof vrijkomt in het jaar van opbrengen;
 • Het is niet de bedoeling om de verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en de run-off van niet met mest bevuilde materialen op te vangen in de mestkelder maar wel om aan aparte opslag te voorzien.

Ondanks de eerder beperkte beschikbare informatie kan toch worden aangenomen dat deze maatregel technisch haalbaar is voor alle veeteeltbedrijven. Voorwaarden zijn wel dat:

 • gebruik gemaakt wordt van zuiver kuilvoeder (zonder bijmenging van b.v. nevenstromen uit de voedingsnijverheid);
 • vervuiling van deze afvalwaterstromen zoveel mogelijk wordt vermeden (b.v. proper houden van de kuilplaat);
 • het first flushsysteem optimaal is afgesteld (verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat) / een voldoende grote bezinkput wordt voorzien (run-off van niet met mest bevuilde materialen).

milieu-impact

Door de verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en de run-off van niet met mest bevuilde materialen over een groot oppervlak te verspreiden wordt puntvervuiling vermeden.

economische haalbaarheid

In één concreet geval bedraagt de investeringskost ruwweg geschat 2 500 €. In deze kosten zijn o.a. een verplaatsbare pomp en de benodigde leidingen vervat. Als opvang wordt gebruik gemaakt van een oude leegstaande mestput.

Opmerkingen

Globaal genomen kan deze techniek als economisch haalbaar beschouwd worden.

referentie in BREF

Een vergelijkbare techniek voor het irrigeren op het land aan lage snelheid van afvalwater, zoals wordt toegepast in Ierland, is beschreven in de BREF intensieve veeteelt (EIPPCB, 2003) in paragraaf 4.10.5

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en run-off van niet met mest bevuilde materialen beregenen op de weideJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 BBT in het geval van zuiver kuilvoeder (zonder bijmenging van b.v. nevenstromen uit de voedingsnijverheid), en op voorwaarde dat vervuiling van deze afvalwaterstromen zoveel mogelijk wordt vermeden en dat het first flushsysteem optimaal is afgesteld (verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat) / een voldoende grote bezinkput wordt voorzien (run-off van niet met mest bevuilde materialen).